Papinstvo i svećenstvo

2832
pregleda
papinstvo svećenstvo
Foto: Flickr

Jesu li papinstvo i svećenstvo biblijski nauk?

Rimokatolička doktrina naučava da je papa postavljen kao glava crkve na zemlji dok je Krist na Nebu. Međutim, u Bibliji se nigdje ne spominje da je itko drugi glava crkve osim Isusa Krista (Efežanima 5,23).

Tko je Stijena?

U Mateju 16,18, Isus reče Petru: „A i ja tebi kažem: Ti si Petar, a na ovoj ću stijeni sagraditi crkvu svoju i vrata pakla neće je nadvladati.“ Prema učenju Rimokatoličke crkve, taj stih dokazuje da je Krist postavio Petra da bude prvi papa, glava zemaljske crkve. Katolici uče da se izraz „na ovoj stijeni“ odnosi na Petra. Sveto Pismo vrlo jasno uči da je „stijena“ Isus Krist, Bog očitovan u tijelu, i nitko drugi. Ustvari, Petar sam svjedoči o toj istini kada u 1. Petrovoj 2,6. 8 naziva Isusa „kamenom ugaonim“ i „stijenom posrtanja“. Pavao nam u 1. Korinćanima 3,11 kaže da je Krist „temelj“. I opet, u 1. Korinćanima 10,4 kaže da je Isus Krist „Stijena“, što se savršeno slaže i podudara sa „stijenom“ u Mateju 16,18.

Stijena je Krist, Bog očitovan u tijelu. Troje su jedno.

„I svi su pili isto duhovno piće. Jer pili su iz duhovne Stijene koja ih je pratila, a ta je Stijena bila Krist“ (1. Korinćanima 10,4).

„GOSPOD je stijena moja i utvrda moja i izbavitelj moj; Bože moj, snago moja u koju ću se pouzdati; zaštitniče moj i rože spasenja moga, visoka tvrđavo moja“ (Psalam 18,2).

„O dođite, zapjevajmo GOSPODU, kličimo stijeni našega spasenja! Pođimo sa zahvalom pred njega, i kličimo mu psalmima! Jer GOSPOD je velik Bog i velik Kralj nad svim bogovima“ (Psalam 95,1-3).

„Nitko nije svet kao GOSPOD: jer nema nikoga do tebe; niti ima stijene kao što je Bog naš“ (1. Samuelova 2,2).

„A i ja tebi kažem: Ti si Petar, a na ovoj ću stijeni [KRISTU] sagraditi crkvu svoju i vrata pakla neće je nadvladati“ (Matej 16,18).

Dodatni stihovi koji potvrđuju da je Stijena u Bibliji jedino Bog, i nitko drugi su sljedeći: Ponovljeni zakon 32,29-31; 2. Samuelova 22,32; Psalam 40,2; 42,9; 89,26; 92,15; 94,22; Djela 4,11-12.

Je li Petar bio prvi papa?

A što se tiče toga da je Petar prvi papa, svaki iskreni učenik Biblije trebao bi uzeti u obzir sljedeće činjenice:

1. Riječ „papa“ se ne spominje u Bibliji.

2. Petar je bio oženjen (Matej 8,14, 1.Korinćanima 9,5), a pape se ne smiju ženiti.

3. Petar je odbio da mu se ljudi klanjaju; jedino se Bogu klanja (Djela 10,25,26), dok si papa dopušta takvu praksu.

4. Petru nije stalo do ljudske tradicije (1. Petrova 1,18), dok tradicija ima ogroman autoritet u Rimokatoličkoj crkvi.

5. Petar je vjerovao da će tek pri uskrsnuću primiti „vijenac slave“ (1. Petrova 5,4), dok sve pape cijelo vrijeme nose krunu, tj. vijenac slave.

6. Ako je Petar bio prvi papa u Rimu, kao što rimokatolici uče, zašto ga Pavao onda ne spominje u svojoj poslanici Rimljanima? U Rimljanima 16, Pavao spominje više od dvadesetak članova crkve u Rimu, ali Petra ne spominje. Kako je to moguće ako je Petar bio papa u Rimu?

7. Ako je Petar bio glava crkve, zašto ga je Pavao ukorio što se tiče nauka o istini Evanđelja u Galaćanima 2,11?

8. Ako je Petar papa, zašto to onda nije napisao u svojim poslanicama? Sebe je jednostavno nazivao „apostolom Isusa Krista“ (1. Petrova 1,1).

9. Pavao je napisao 100 poglavlja s 2325 stihova, dok je Petar napisao samo 8 poglavlja sa 166 stihova. Zašto bi papa napisao mnogo manje?

10. Pavao govori o Petru, Jakovu i Ivanu (ne samo o Petru) kao o stupovima židovske crkve (Galaćanima 2,9). Petar nije uzvišen u odnosu na ostale apostole.

11. Sjetite se da je Petar taj koji je tri puta u jednoj noći zanijekao Gospoda Isusa Krista (Matej 26,69-75). Zar mislite da bi glava crkve tako nešto učinio?

12. Rimokatolici uče da je Petar bio prvi papa u Rimu, ali nigdje se u Novom Zavjetu ne spominje da je Petar bio u blizini Rima. Niti ima ikakvog nagovještaja da je bio papa. To je sve rimokatolička ljudska predaja, bez biblijskog dokaza.

Današnje svećenstvo

A što se tiče svećenstva? U Bibliji, Gospod Isus Krist je Veliki svećenik (Hebrejima 3,1; 4,14-15; 5,5; 8,1; 9,11), i sav Izrael će biti Kraljevstvo svećenika, jer će u budućnosti posredovati za cijeli svijet u Milenijskom kraljevstvu na zemlji (Izaija 61,6; Zaharija 8,23; 1. Petrova 2,5). Jedino u Starom zavjetu čitamo da postoji posebna klasa svećenika, Leviti, koji su posredovali Bogu za obične ljude.

U Novom Zavjetu, Isus Krist je posvetio sve vjernike svojim dovršenim djelom na križu kao jedini posrednik do Boga. Zato u današnje vrijeme milosti nema svećenika, tj. posrednika do Boga (1. Timoteju 2,5). Današnje svećenstvo je totalno nebiblijski. Međutim, Rimska crkva prisiljava svoje članove da vrše svakojake sakramente i rituale tako da ih drži vjernima crkvi. Takve prakse su potpuno nepoznate u Novom zavjetu. Kao na primjer, nazivati svećenika „ocem“ nije novozavjetno kršćanstvo, nego starozavjetni poganizam (Suci 17,10). Isus jasno to zabranjuje u Mateju 23,9. I nigdje se ne spominje da postoji posebna klasa svećenika koja vlada nad laicima.

Jedan od zahtjeva da bi postao rimokatolički svećenik jest celibat, usprkos tome da je Petar (njihov prvi papa) bio oženjen čovjek. I ne postoji nikakva zapovijed u Bibliji da duhovni vođa mora biti neoženjen. Ustvari, 1. Timoteju 3,2 kaže da nadglednik mora biti muž jedne žene. U 1. Timoteju 4,1-3 jasno piše da onaj koji zabranjuje ženidbu naučava đavolski nauk. Starozavjetni svećenici su bili oženjeni (Izlazak 6,23-25)! Jedini svećenici koji se nisu smjeli ženiti bili su poganski svećenici, koji su dolazili iz Babilona i prakticirali celibat.

Dakle, trebamo li priznavati svoje grijehe svećenicima? NE!!

Spasenje

Svi naši grijesi su oprošteni onoga trenutka kada smo shvatili da smo grešnici koji su bez nade, jer smo prekršili Božji standard pravednosti, tj. Božji zakon. I tada kada povjerujemo da je Gospod Isus Krist umro za sve naše grijehe, bio pokopan i treći dan uskrsnuo za naše opravdanje, uračunava nam se Kristova pravednost.

Spasenje je besplatan dar, do kojeg dolazimo milošću kroz vjeru, a ne po našim „dobrim“ djelima. Krist koji je jedini pravedan i bezgrešan, umro je za nas. Njemu koji nije zaslužio gnjev Božji uračunata je naša grešnost na križu, tako da nama koji vjerujemo bude uračunata Njegova pravednost. Bog očitovan u tijelu prolio je svoju krv da nas otkupi od kazne grijeha i smrti.

Sva slava ide Bogu po Isusu Kristu našemu Spasitelju!

Izvor: BIBLIJA-RIJEČ BOŽJA

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.