Lažne vizije, viđenja, snovi i proroštva

4368
pregleda
vizije viđenja proročanstva

U vrijeme kad se sve više kršćana oslanja na razna viđenja, snove i proroštva, dobro je preispitati i razlučiti jesu li te vizije i ukazanja od Boga. Božja Riječ nas jasno upozorava na lažne vizije i proročanstva.

LAŽNI SNOVI

Sam Bog može poslati lažne proroke da iskuša našu ljubav prema Njemu i preispita naše motive.

„Ako u tvojoj sredini ustane kakav prorok ili sanjač snova i izvede za te znak ili čudo, pa se ispuni taj znak ili to čudo za koje ti je kazao govoreći: ‘Hajdemo za drugim bogovima’, kojih ti nisi poznavao, ‘i služimo im’, nemoj slušati riječi toga proroka ili toga sanjača snova, jer to vas iskušava GOSPOD, Bog vaš, da bi doznao ljubite li GOSPODA, Boga svojega, svim srcem svojim i svom dušom svojom. Za GOSPODOM, Bogom svojim, hodite i njega se bojte, i držite njegove zapovijedi i glas njegov slušajte, i njemu služite i uza nj prionite“ (Ponovljeni zakon 13,1-4).

„Jer ovo je puk buntovan, sinovi lažljivi, sinovi koji ne žele slušati zakon GOSPODNJI; koji kažu vidiocima: ‘Ne gledajte viđenja!’, a prorocima: ‘Ne prorokujte nam što je prȁvo; govorite nam glatke stvari, obmane nam prorokujte!“ (Izaija 30,10).

Lažni proroci, učitelji i vizionari imaju veliki utjecaj i potiču na otpad od Boga ovih posljednjih dana, kao što nam je i prorečeno (2. Solunjanima 2,3).

„A onaj prorok ili onaj sanjač snova neka se pogubi jer je poticao na otpad od GOSPODA, Boga vašega, koji vas je izveo iz zemlje egipatske i otkupio vas iz kuće ropstva; onaj koji te zaveo s puta za koji je GOSPOD, Bog tvoj, zapovjedio da njime hodiš. Tako ćeš iskorijeniti zlo iz svoje sredine“ (Ponovljeni zakon 13,5).

Lažna proročanstva se ne ispunjavaju.

„Kad prorok govori u ime GOSPODNJE pa se ta riječ ne zbude i ne ispuni, to je riječ koju GOSPOD nije govorio. U drskosti je taj prorok govorio, njega se nemoj bojati“ (Ponovljeni zakon 18,22).

Lažni snovi i vizije daju lažni mir.

„Ovako veli GOSPOD Nad Vojskama: Ne slušajte riječi proroka koje vam prorokuju, oni vas obmanjuju. Govore viđenje srca svojega, a ne iz usta GOSPODNJIH. Izrijekom kažu onima koji me preziru: ‘GOSPOD govori: Imat ćete mir’; a svakomu koji hodi u okorjelosti srca svojega vele: ‘Neće na vas doći zlo’“ (Jeremija 23,16-17).

Lažni proroci obećavaju iscjeljenja i mir; ali njihova se riječ ne ispunjava.

„Jer od najmanjega od njih pa do najvećega među njima svatko gramzi za dobitkom; i od proroka pa do svećenika svatko čini laž. I olako liječe ranu puka mojega govoreći: ‘Mir! Mir!’ — a mira nema. Jesu li se zastidjeli kad počiniše gnusobu? Niti se imalo postidješe niti znaju za sram. Zato će popadati s onima što padaju, srušit će se u vrijeme kad ih pohodim’, veli GOSPOD“ (Jeremija 6,13-15).

Lažni proroci nikad ne pozivaju na pokajanje i odvraćanje od grijeha.

„Ja nisam slao te proroke, a oni trče; ja im nisam govorio, a oni prorokuju. Ali da su stajali na mojemu vijećanju, tada bi puku mojemu objavili moje riječi i odvratili ih od zloga puta njihova i od zloće nedjela njihovih“ (Jeremija 23,21-22).

Lažni snovi i vizije će vas natjerati da zaboravite na Boga i posvetite se lažnim bogovima. Na taj način proročka služba postaje idolopoklonstvo.

„Čuo sam što govore ti proroci koji u moje ime prorokuju laž govoreći: ‘Usnuo sam! Usnuo sam!’ Dokle će to biti u srcima proroka koji prorokuju laž? Da, oni su proroci obmane srca svojega, koji misle da će svojim snovima što ih pripovijedaju jedan drugomu navesti moj puk da zaboravi ime moje, kao što oci njihovi moje ime zaboraviše uz Baala“ (Jeremija 23,25-27).

Lažni proroci često kopiraju jedni od drugih, predstavljaju se kao da govore u Božje ime, ali izvrću Božje riječi, propovijedaju i izmišljaju laži.

„Neka prorok koji je imao san pripovijeda svoj san, a tko ima moju riječ, neka riječ moju govori po istini. Što ima slama sa žitom?’ riječ je GOSPODNJA. ‘Nije li riječ moja kao oganj’, riječ je GOSPODNJA, ‘i kao malj što razbija hridinu? Evo me, stoga, protiv proroka’, riječ je GOSPODNJA, ‘koji kradu riječi moje jedan od drugoga. Evo me protiv proroka’, riječ je GOSPODNJA, ‘koji mlate jezikom svojim i govore: ‘Riječ je Gospodnja’. Evo me protiv onih koji prorokuju lažne snove’, riječ je GOSPODNJA, ‘i pripovijedajući ih zavode moj puk svojim lažima i izmišljotinama svojim. A ja ih nisam poslao niti sam im što zapovjedio, niti su puku ovomu od ikakve koristi’, riječ je GOSPODNJA“ (Jeremija 23,28-32).

„A proročanstvo GOSPODNJE da više niste spomenuli, jer svakomu je proročanstvo njegova riječ. Ta vi izvrćete riječi Boga živoga, GOSPODA Nad Vojskama, Boga našega“ (Jeremija 23,36).

Ne povodite se za lažnim proricateljima i sanjarima da ne propadnete zajedno s njima.

„Ali kako govorite: ‘Proročanstvo GOSPODNJE’, zato ovako veli GOSPOD: Budući da govorite tu riječ: ‘Proročanstvo GOSPODNJE’, premda sam vam poručio govoreći: ‘Ne govorite: Proročanstvo GOSPODNJE’, zato ću, evo, i ja vas sasvim zaboraviti i ostaviti vas, a grad što sam ga dao vama i ocima vašim odbacit ću od lica svojega. I svalit ću na vas vječnu porugu i vječnu sramotu koja se neće zaboraviti“ (Jeremija 23,38-40).

„Zato vi ne slušajte svoje proroke ni svoje proricatelje ni svoje sanjare ni svoje gatare ni svoje vračare koji vam rekoše govoreći: ‘Nećete služiti kralju babilonskom.’ Jer oni vam laž prorokuju kako bi vas udaljili iz vaše zemlje, da vas prognam te propadnete“ (Jeremija 27,9-10).

„Jer ovako veli GOSPOD Nad Vojskama, Bog Izraelov: Ne dajte da vas varaju vaši proroci i vaši proricatelji koji su među vama, i ne slušajte svoje snove što ih sami sanjate“ (Jeremija 29,8).

„Jer kao što u mnoštvu sanja ima ispraznosti, tako ima i u mnogim riječima. Zato, boj se Boga!“ (Propovjednik 5,7).

„Jer kumiri govore prijevarno, a proricatelji vide laž i govore ništavne snove; ispraznošću tješe. Zato se ljudi zaputiše kao stado, smetoše se jer nema pastira“ (Zaharija 10,2).

„Tako ipak i ovi sanjari kaljaju tijelo, odbacuju gospodstvo i pogrđuju dostojanstva“ (Judina 1,8).

LAŽNE VIZIJE

Lažna viđenja ne razotkrivaju grijeh.

„Proroci tvoji imali su za te isprazna i besmislena viđenja; i nisu razotkrili tvoje bezakonje da bi preokrenuli tvoje sužanjstvo, nego su za te imali isprazna proročanstva i zablude“ (Tužaljke 2,14).

„Tko je taj koji rekne i zbude se a da Gospodin nije zapovjedio?“ (Tužaljke 3,37).

„Ovako veli Gospodin GOSPOD: Teško ludim prorocima koji idu za svojim duhom, a ništa ne vide!“ (Ezekiel 13,3).

Lažna proročanstva i viđenja ne ostaju bez kazne. Bog će se osvetiti za svoj narod kojeg su vjerski vođe vodili na pogrešan put i ražalostili mu srce.

„Gledaju isprazna i lažna proročanstva govoreći: ‘Riječ je GOSPODNJA’ — a GOSPOD ih nije poslao; i još se nadaju da će se riječ ispuniti. Niste li gledali isprazna viđenja i govorili lažna proročanstva kad rekoste: ‘Riječ je GOSPODNJA’ — a ja nisam govorio?’ Stoga ovako veli Gospodin GOSPOD: ‘Zato što govorite isprazno i vidite laž, zato evo me protiv vas’, riječ je Gospodina GOSPODA“ (Ezekiel 13,6-8).

„I ruka moja bit će protiv proroka koji imaju isprazna viđenja i proriču laž. Neće više biti u zboru puka mojega i neće biti upisani u popis doma Izraelova niti će ući u zemlju Izraelovu. Tada će spoznati da sam ja Gospodin GOSPOD“ (Ezekiel 13,9).

„Jer vi lažju ražalostiste srce pravednika, kojega ja ne htjedoh ražalostiti, a ukrijepiste ruke zlikovca da se ne odvrati od zloga puta svojega pa da mu to život spasi. Zato više nećete imati isprazna viđenja ni proricati proročanstva, jer ja ću izbaviti svoj puk iz vaše ruke. Tako ćete spoznati da sam ja GOSPOD’“ (Ezekiel 13,22-23).

„…dok tebi gledaju ispraznosti, dok tebi proriču laž, da bi te stavili na vratove pobijenih zlotvora kojima je došao dan, čije vrijeme bezakonja ide svom kraju“ (Ezekiel 21,29).

„A proroci njezini premazuju ih krečom, imajući isprazna viđenja i proričući im laži govoreći: ‘Ovako veli Gospodin GOSPOD’ — a GOSPOD nije govorio“ (Ezekiel 22,28).

„Zato im reci: ‘Ovako veli Gospodin GOSPOD: Učinit ću da ta uzrečica nestane, i neće je više navoditi kao uzrečicu u Izraelu.’ Nego ti njima kaži: ‘Približiše se dani i ispunjenje svakoga viđenja. Jer neće više biti nijednoga lažnog viđenja ni laskavog proročanstva usred doma Izraelova“ (Ezekiel 12,23-24).

LAŽNI PROROCI – NEKAD I DANAS

Ovi starozavjetni lažni proroci uvelike podsjećaju na mnoge današnje propovjednike. Poziv na pokajanje i razotkrivanje grijeha uljepšava se propovijedima o milosti. Proriču probuđenje i mir, a mira u svijetu ima sve manje, nevjera sve veća i veliki otpad vjernika na snazi. Govore iz vlastitog srca. Teže za snovima i vizijama anđela, imaginacijama, nečim izvan naše percepcije realnosti, nadnaravnim iskustvima, duhovnim realitetima izvan ljudskog razumijevanja. Proroštva i vizije se postavljaju iznad pokajanja, posvećenja, poslušnosti Božjoj Riječi i vršenju Božje volje.

Jedini način kako nećemo pogriješiti u razlučivanju govori li netko od Boga ili isprazna viđenja i laži jest da se oslonimo na Božju Riječ i slušamo glas svoga Pastira, istinskog Proroka i Sina Božjega, Isusa Krista.

„Mnogo puta i na mnogo načina Bog negda progovori ocima po prorocima, a u ovim posljednjim danima progovori nama po Sinu, kojega postavi baštinikom svega, po kojemu i sazda svjetove“ (Hebrejima 1,1-2).

„Neka vas nitko ne podcjenjuje svojevoljnom poniznošću i štovanjem anđelā, zadirući u ono što nije vidio, bezrazložno se oholeći tjelesnom pameću svojom“ (Kološanima 2,18).

„Ljubljeni, ne vjerujte svakom duhu, nego provjeravajte duhove jesu li od Boga; jer mnogi su lažni proroci izašli u svijet“ (1. Ivanova 4,1).

Neka vaš jedini Učitelj bude Isus Krist i Duh Sveti kojeg nam je poslao, koji je u nama i koji nas uvodi u svu istinu. Čuvajmo se lažnih pastira kojima je temeljna teologija vlastita imaginacija, bujna mašta i ekstra otkrivenja; odnosno dodatak Božjoj Riječi.

 „No kada dođe on, Duh istine, upućivat će vas u svu istinu, jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što god čuje i objavljivati vam ono što dolazi“ (Ivan 16,13).

LAŽNI POMAZANICI I APOSTOLI

Ako vam pastori ili crkvene vođe na neki način impliciraju da su samo oni pomazani, onda vas lažu i zavode. Biblija nas uči:

„A onaj koji nas zajedno s vama utvrđuje za Krista, on nas i pomaza — Bog. On nas i zapečati i dade zalog u srca naša — Duha“ (2. Korinćanima 1,21-22).

„A vi imate pomazanje od Svetoga, i znate sve“ (1. Ivanova 2,20).

„A vi — pomazanje koje primiste od njega u vama ostaje i ne treba da vas tko poučava. Nego kao što vas to isto pomazanje uči o svemu, a istinito je i nije laž, pa kao što vas je ono naučilo, ostat ćete u njemu“ (1. Ivanova 2,27).

Dakle, svi nanovorođeni vjernici su pomazani, a ne samo odabrani vođe.

Nismo pozvani uzdizati se iznad svih ostalih vjernika i sami sebe prozivati apostolima. Sam Krist nas uči: „Jedan je vaš učitelj — Krist, a svi ste vi braća“ (Matej 23,8).

SUSRETI U NEBU/PAKLU

Posebno trebate pripaziti na razna viđenja i snove o paklu/raju. Brojni ljudi navodno umru i dožive bliski susret s nebom, Isusom, anđelima ili paklom. Specifično kod takvih svjedočanstava jest da svatko priča svoju priču, svatko ima drugačiju viziju. No obrazac je uvijek isti – nakon nadnaravnog iskustva poslani su natrag u život prenijeti ljudima poruku od Boga.

Ipak, znamo da nam Biblija govori da će svatko od nas umrijeti samo jednom.

„Ljudima je određeno JEDNOM umrijeti, a nakon toga na sud“ (Hebrejima 9,27).

Ustvari, nanovorođeni kršćani samo jednom, a ostali dva puta – nakon što uskrsnemo „jedni za vječni život, a drugi za sramotu, za vječnu gadost“ (Daniel 12,2-3).

Inače, filmovi i knjige u kršćanskom svijetu na ovu temu jako se dobro prodaju i donose enormnu zaradu. To je ono što ljude zanima, ono što je najviše traženo. Senzacionalna otkrića.

ZAKLJUČAK

Današnje kršćanstvo prožimaju sve neke ekstra objave, iskustvena vjera, potreba za znacima i čudesima, hodanje po viđenju, a ne po vjeri. Ide se dalje od onoga što je zapisano u Riječi.

Kao u slučaju svih laži i obmana u kršćanskom svijetu, ukoliko se nečiji snovi i viđenja ne poklapaju s Božjom Riječi, ona nisu od Boga, već lažnih proroka. Čuvajte se nadnaravnih iskustava, vlastitih i tuđih. Ne budite zavedeni vlastitim viđenjima i ukazanjima, jer se i demoni ukazuju.

Biblija nam govori da je naše srce zlo, prijevarno i podmuklo, toliko da toga uopće nismo svjesni (Jeremija 17,9). Naša srca su podložna svakoj vrsti prijevare ukoliko nismo dobro utemeljeni na Božjoj Riječi.

Isus je rekao da se pokvarenom naraštaju neće dati drugi znak od Joninog zakona, to jest poziva na pokajanje.

„Naraštaj zao i preljubnički znak traži, ali mu se znak neće dati, osim znaka proroka Jone“ (Matej 16,4).

Kad je Pavao bio ponesen u nebo i imao otkrivenja, nije o tome smio govoriti. „Čuo je neizrecive riječi koje čovjeku nije dopušteno izgovoriti.“ Smatrao je da su sve takve objave samohvala te rekao da će se radije hvaliti svojim slabostima (2. Korinćanima 12,1-6).

Zašto uopće težiti za nečim izvan Božje Riječi? Nije li nam Isus Krist dovoljan? Zar nam Božja Riječ nije dovoljna? Što dodatno tražimo? Kakva bi nas to dodatna otkrivenja zadovoljila? Biblija nam otkriva početak i kraj ovog čovječanstva; jasno nam proriče budućnost. Božja Riječ je konačna i dovršena objava od Boga. Zašto smo onda u potrazi za senzacijama, ekstra objavama i nadnaravnim iskustvima?

„Ta po vjeri hodimo, ne po gledanju“ (2. Korinćanima 5,7).

Pogledajte video.

Bethel "Church' – EXPOSED

Bethel "Church" – EXPOSEDChicken feathers, Fog Machines, , Gold Glitter, and False Teachers. This is Bill Johnson & Bethel Church

Gepostet von Pro Life-ism vs Abolitionism 101 am Sonntag, 11. Februar 2018

Sažetak videa:
Pastor Bethel crkve Bill Johnson govori o padanju kokošjeg perja, zlatnoj prašini i magli (stroju za dim) kao znaku s neba. Slijedi polaganje ruku navodnih apostola na Todda Bentleya; te proroštvo njegove žene o velikom, radikalnom slonu. Njezino ponašanje za propovjedaonicom podsjeća na zmiju zvečarku. Zatim, valjanje i bacanje Heidi Baker po podu, polaganje ruku i zazivanje demona i ognja s neba, sve popraćeno demonskim jezicima i „svetim“ smijehom.
Iako bi im bolje bilo da ne zazivaju oganj s neba, jer kad dođe oganj s neba, onda nastupa sud Božji (Matej 3,11-12). „A sadašnja nebesa i zemlja istom su riječju pohranjena i čuvaju se za oganj u dan suda i propasti bezbožnih ljudi“ (2. Petrova 3,7).
Slijedi vjerojatno drogirana skupina mladih koja ismijava i ne razumije evanđelje. Pred kraj videa članovi Bethel ckve komuniciraju s duhovima i anđelima preko Ouija ploče i tarot karata.
Sveukupno, za današnjom propovjedaonicom stoje mnogi zabavljači masa, izrugivači Kristova evanđelja i sanjari, nesvjesni što rade u svojem bezumlju i ispraznim riječima.

Više na sličnu temu nađite na tagu: KARIZMATSKI POKRET.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.