VIDEO: Agresivno kršćanstvo

1167
pregleda

Isus i apostoli nikad nisu propovijedali samo ljubav, već su pozivali na pokajanje. Zbog te su riječi stalno nailazili na sukobe, agresiju i progonstvo onih koji nisu mogli slušati. Ljubav sama po sebi ne spašava nikoga od vječnog suda. Pozvani smo ljubiti grešnike, ali im i govoriti istinu – ako se ne pokaju za svoje grijehe i povjeruju u Isusa Krista, čeka ih strašni Božji sud. Bog jest ljubav, ali Bog je i oganj koji proždire.

Ljubav Božja je ta koja nas spašava od Božjeg suda, a ona je za nas izlivena na križu – Isus Krist koji je umro za naše grijehe. Sva Božja pravda koju čovjek zaslužuje zadovoljena je u Njegovom Sinu. Križ je mjesto gdje se susreću Božja ljubav i Božja pravda.

Stoga, naše pokajanje i obraćenje ka živome Bogu, Isusu Kristu, jest ono što nas spašava od Božjeg gnjeva i daje nam vječni život.

„Jer Krist me ne posla krstiti, nego navješćivati evanđelje; ne mudrošću riječi, da se ne obezvrijedi križ Kristov. Jer je riječ o križu onima koji propadaju ludost, a nama je koji se spasavamo sila Božja. Ta pisano je: Uništit ću mudrost mudrih i umnost umnih odbaciti. Gdje je mudrac? Gdje knjižnik? Gdje istraživač ovoga svijeta? Zar Bog ne učini ludom mudrost ovoga svijeta? Budući da u mudrosti Božjoj svijet Boga ne upozna mudrošću, svidje se Bogu ludošću propovijedanja spasiti one koji vjeruju.“ /1. Korinćanima 1,18-21

Jer ludo Božje mudrije je od ljudi, i slabo Božje jače je od ljudi. Ta gledajte, braćo, poziv svoj: nema mnogo mudrih po tijelu, ni mnogo moćnih, ni mnogo uglednih. Nego ludo svijeta izabra Bog da posrami mudre; i slabo svijeta izabra Bog da posrami jake; i neugledno svijeta i prezreno izabra Bog, i ono što nije, da uništi ono što jest, da se nijedno tijelo ne bi pohvalilo pred njim.“ /1. Korinćanima 25-28

„Propovijedaj Riječ; budi spreman — u vrijeme i nevrijeme; prekori, zaprijeti, opomeni — sa svom strpljivošću i poukom.“ /2. Timoteju 4,2

„I [učenici] otišavši, propovijedali su da se treba pokajati.“ /Marko 6,12

„I reče im [Isus]: Idite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svakome stvorenju.“ /Marko 16,15

„[Pavao] je raspravljao tako u sinagogi sa Židovima i pobožnicima, a na trgu svaki dan s onima koji bi se ondje zatekli.“ /Djela 17,17

„Sve koje volim, ja korim i kažnjavam. Budi dakle revan i pokaj se!“ /Otkrivenje 3,19

„Idi i ne griješi više!“ /Ivan 8,11

„Upoznavši dakle strah Gospodnji, uvjeravamo ljude.“ /2. Korinćanima 5,11

„A druge sa strahom spasavajte grabeći ih iz ognja.“ /Judina 1,23

„A mene [Isusa] svijet mrzi jer ja svjedočim o njemu da su mu djela zla.“ /Ivan 7,7

Ako vas svijet mrzi, znajte da je mene mrzio prije vas. Kad biste bili od svijeta, svijet bi svoje volio, no budući da niste od svijeta, nego vas ja izabrah od svijeta, zbog toga vas svijet mrzi.“ /Ivan 15,18-19

„Sjećajte se riječi koju vam ja rekoh: ‘Nije sluga veći od gospodara svojega.’ Ako su mene progonili, i vas će progoniti. Ako su riječ moju držali, i vašu će držati. Ali sve to činit će vam zbog imena mojega, jer ne znaju onoga koji me posla. Da nisam došao i govorio im, ne bi imali grijeha. No sada nemaju izlike za svoj grijeh.“ /Ivan 15,20-22

„To će se očitovati u dan kada, prema mojem evanđelju, Bog, po Isusu Kristu, bude sudio tajne ljudske.“ /Rimljanima 2,16

„Njega mi navješćujemo, opominjući svakoga čovjeka i poučavajući svakoga čovjeka u svoj mudrosti, da bismo svakoga čovjeka priveli savršenstvu u Kristu Isusu.“ /Kološanima 1,28

„Ispunilo se vrijeme i približilo se kraljevstvo Božje! Pokajte se i vjerujte evanđelju!“ /Marko 1,15

„Jer Bog tako uzljubi svijet te dade Sina svojega jedinorođenoga da svaki koji vjeruje u njega ne propadne, nego ima život vječni. Ta Bog nije poslao Sina svojega na svijet da svijetu sudi, nego da se svijet po njemu spasi. Tko vjeruje u njega, ne sudi mu se, a tko ne vjeruje, već je osuđen, jer nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega.“ /Ivan 3,16-18

„A ovo je taj sud: svjetlo je došlo na svijet, ali ljudi više uzljubiše tamu nego svjetlo jer im djela bijahu zla. Jer svatko tko čini zlo, mrzi svjetlo i ne dolazi k svjetlu — da se ne razotkriju djela njegova. Ali onaj tko čini istinu, dolazi k svjetlu, kako bi se očitovala njegova djela, jer su u Bogu učinjena.“ /Ivan 3,19-21

Kad god se propovijeda evanđelje, nailazi se na konfrontaciju i otpor. Ljudski um ne želi čuti da se mora pokajati jer ljubi svoj grijeh. Ne želi na svjetlo jer ljubi svoju tamu. Ne želi istinu jer ljubi svoju laž.

Naša je molitva da bez kompromisa, smjelo i hrabro, i naravno, u blagosti i ljubavi, navješćujemo evanđelje i Božju Riječ.

 

Više na slične teme na tagu: EVANGELIZACIJA.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.