Isus je stvorio svemir: Kristovo božanstvo

3470
pregleda
Kristovo božanstvo svemir

Oni koji poriču Kristovo božanstvo obično kažu da Isus nikada nije tvrdio da je Bog i da je njegovo božanstvo nešto što mu je kasnije pripisala rana crkva. To nije povijesno točno. Ne samo da je Isus tvrdio da je Bog na razne načine tijekom svoje zemaljske službe, već je tvrdio da je konkretno stvoritelj svemira.

To Isusa stavlja u jednu potpuno drugu kategoriju. Za one koji govore da je Isus bio samo prorok, koji bi to prorok tvrdio da je Bog svemira? Mogli bismo pogledati stihove u kojima je tvrdio da je Mesija i ispunio proroštva, ili stihove u kojima je tvrdio da ima atribute i autoritet koji je imao samo Bog.

Mogli bismo obratiti pažnju kada Isus kaže da samo Boga treba štovati, ali onda dopušta da se njega štuje, ili možemo pogledati sve stihove u Bibliji koji pokazuju da je Isus Bog. Evo članka na engleskom na temu Isusovih tvrdnji i dokazivanju da je Bog: Je li Isus tvrdio da je Bog?. Obradit ćemo ga uskoro. Ali sada idemo na nešto mnogo uže.

DOKAZI ZA KRISTOVO BOŽANSTVO

Pogledat ćemo stihove u kojima Isus govori da je On stvoritelj neba i zemlje; Bog Izraela. Ako bismo iz Svetih pisama mogli dokazati da je Isus Bog (što možemo), onda možemo zaključiti da je Isus zasigurno stvorio svemir. No skratit ćemo istragu i pogledati stihove koji izravno ukazuju na to da je Isus bio primarni čimbenik u djelu stvaranja.

To je najjasnije izraženo u stihu koji se nalazi u Ivanu 8,58 kada Isus raspravlja s farizejima. Nakon što je Isus izjavio da se Abraham radovao tome da ugleda njegov dan, Isus je dao samoproglašenje koje je bilo tako radikalno da su ga farizeji željeli kamenovati.

Kad su pitali Isusa kako je mogao vidjeti Abrahama, a nema još ni 50 godina:

Reče im Isus: ‘Zaista, zaista, kažem vam, prije negoli Abraham bȋ, ja jesam.’

„Nato uzeše kamenje da bace na nj. No Isus se sakri i izađe iz Hrama prošavši posred njih. I tako je otišao“ (Ivan 8,58-59).

ŠTO ZNAČI „JA JESAM“?

„Ja jesam“ jedno je od Božjih imena u Starom zavjetu. To je ime kojim je Bog nazvao samog sebe kad ga je Mojsije pitao što će reći Izraelu tko ga je poslao da razgovara s njima.

U 3. poglavlju Izlaska piše:

Tada Mojsije reče Bogu: ‘Gle, kad ja dođem k sinovima Izraelovim pa im kažem: ‘Bog otaca vaših poslao me k vama’, a oni mi reknu: ‘Kako mu je ime?’, što ću im kazati?’ I reče Bog Mojsiju: ‘JA SAM KOJI JESAM.’

„Onda reče: ‘Ovako kaži sinovima Izraelovim: ‘Ja jesam posla me k vama’“ (Izlazak 3,13-14).

Zato su Židovi htjeli ubiti Isusa optuživši ga za bogohuljenje:

„Za dobro te djelo ne kamenujemo, nego za hulu; i jer se ti, koji si čovjek, praviš Bogom“ (Ivan 10,33).

Isus izjavljuje da je postojao prije Abrahama (što podrazumijeva božanstvo), a zatim dalje specifično tvrdi da je Bog Starog zavjeta. A izraz koji je upotrijebio kada kaže: „Ja jesam“ je ista riječ koju je Bog upotrijebio u knjizi Izlaska u Septuaginti (grčki prijevod hebrejske Biblije):

ἐγώ εἰμί – ego eimi

Bog Starog zavjeta je tvorac svemira kao što je objavljeno u Postanku 1,1:

U početku stvori Bog nebo i zemlju.“

Ako je Bog Starog zavjeta stvorio svemir, a Bog Starog zavjeta sebe nazvao „Ja jesam“, a Isus je tvrdio da je „Ja jesam“ koji je postojao prije Abrahama, to znači da je sam Isus stvoritelj svemira. Židovi bi to shvatili kao da Isus tvrdi da je YHWH – pravilno ime Boga Starog zavjeta koje se koristilo više od 6000 puta u Pismu.

I Jahve je tvrdio da je On sam stvorio svemir:

Ovako veli GOSPOD, koji te otkupio i koji te sazdao od utrobe: ‘Ja sam GOSPOD koji sam sve stvorio, koji sam nebesa sȃm razapeo i razastro zemlju samostalno“ (Izaija 44,24).

Ako je Jahve rekao da je On sam stvorio svemir, a Isus je tvrdio da je Ja jesam iz Starog zavjeta (Jahve), onda Isus ovdje tvrdi da je Stvoritelj svemira.

APOSTOLI SU VJEROVALI DA JE ISUS STVORIO SVEMIR

Apostol Ivan je vjerovao da je Isus stvorio svemir i to kaže na dva različita mjesta unutar prvih 10 stihova svoga Evanđelja. To pokazuje da je ova doktrina bila važna apostolu i da je htio da čitatelji njegovog Evanđelja znaju da je Isus imao tu ulogu u stvaranju odmah na početku:

U početku bijaše Riječ, i Riječ bijaše u Boga, i Riječ bijaše Bog. Ona u početku bijaše u Boga. Sve po njoj postade i bez nje ne postade ništa što je postalo(Ivan 1,1-3).

„Na svijetu bijaše, i svijet po njemu postade, i svijet ga ne upozna“ (Ivan 1,10).

Ovo je snažna izjava koja dolazi od svjedoka Isusove službe – da je Isus vječna Riječ koja dijeli božanstvo s Ocem, te da je ta Riječ (ili Logos) postala tijelom i boravila među nama (Ivan 1,14). Apostol Pavao također je vjerovao da je svemir stvoren kroz Isusa. Pavao, koji je tvrdio da je vidio uskrslog Isusa, daje nam neovisnu potvrdu da je Isus imao temeljnu ulogu u stvaranju.

On je slika Boga nevidljivoga, prvorođenac svakoga stvorenja. Jer u njemu je sve stvoreno, što je na nebesima i što je na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo prijestolja bilo gospodstva bilo poglavarstva bilo vlasti — sve je po njemu i za njega stvoreno. I on je prije svega i sve u njemu postoji“ (Kološanima 1,15-17).

Ali nama je jedan Bog Otac, od koga je sve, a mi za njega; i jedan Gospodin Isus Krist, po kome je sve, i mi po njemu(1. Korinćanima 8, 6).

Dakle, od Pavla učimo da je sve što je vidljivo i nevidljivo stvoreno od Isusa Krista i po Isusu Kristu. Prva Korinćanima je jedna od najranijih Pavlovih poslanica, koja datira otprilike iz 55.-56. godine, što znači da je to vrlo rano uvjerenje o Isusu Kristu.

Isključivo u verziji kralja Jakova, vidimo stih u Efežanima u kojem piše:

„I rasvijetliti svima što je zajedništvo tajne od vjekova skrivene u Bogu, Onomu koji sve stvori po Isusu Kristu (Efežanima 3,9).

Iako prijevodi koji se prevode iz većinskog teksta (kao što je ESV ili NASB) ne završavaju s „koji sve stvori po Isusu Kristu“, to nam daje još jedan primjer kako je Isus sudjelovao u stvaranju ovisno o tome za koji tekst i dokumente vjerujete da imaju najveći autoritet i težinu u procesu prevođenja.

Zanimljiv stih nalazi se u Djelima apostolskim kada Petar govori Židovima:

A vi se odrekoste Sveca i Pravednika i izmoliste da vam se daruje neki ubojica, a Začetnika života ubiste. Njega Bog uskrisi od mrtvih, čemu smo mi svjedoci“ (Djela 3,14-15).

Grčka riječ za „Začetnika“ ovdje je archegos, koja znači „tvorac, početnik, osnivač, princ, vođa, glava“.

Možete li zamisliti kako su se Židovi osjećali kad im se reklo da su ubili autora života? To znači da je Isus upravo onaj koji je započeo, inicirao i potaknuo život. To je nešto što je rečeno za Boga u Starom zavjetu, i nešto što su apostoli vjerovali o Isusu odmah nakon Isusova uskrsnuća.

Dalje se o tome govori u knjizi Hebrejima. Premda nismo sigurni da je poslanicu Hebrejima napisao apostol (neki vjeruju da ju je napisao ili Jakov ili Pavao), kaže sljedeće:

A u ovim posljednjim danima progovori nama po Sinu, kojega postavi baštinikom svega, po kojemu i sazda svjetove(Hebrejima 1,2).

Autor Hebrejima koristi starozavjetni stih u Pslamu 102,25-27 i pripisuje ga Isusu:

I: Ti u početku, Gospodine, zemlju utemelji, i nebesa su djela ruku tvojih.“

„Ta dolikovalo je Onomu radi kojega je sve i po kojemu je sve, koji privede k slavi mnoge sinove, da patnjama učini savršenim Začetnika njihova spasenja“ (Hebrejima 2,10).

Drugi stihovi kao što su Hebrejima 3,3; Hebrejima 11,3 i Psalam 33,6 također ukazuju na više neizravan način da je svemir stvoren po Isusu Kristu. Ovo je vrlo sveobuhvatno i dosljedno uvjerenje koje su držali učenici, Pavao i drugi novozavjetni autori.

ŠTO ZNAČI KADA SE KAŽE DA JE SVEMIR STVOREN „PO“ ISUSU?

Grčka riječ za „po“ je dia, što znači „kroz“, „preko“ i „po“. Dia se koristi 660 puta u Novom zavjetu.

U Septuaginti još znači „zahvaljujući“ ili „uz pomoć“, ali u ovom slučaju riječ se prevodi „po“. Prema Merriam-Websteru, „po“ je riječ „koja se koristi kao funkcijska riječ za označavanje sredstava, agencije ili posredništva: posredstvom, po djelovanju, zbog.“

Reći da je svemir stvoren po Isusu znači da je stvoren Isusovim posredstvom i zbog Isusa. Po djelovanju Isusa Krista stvoren je svemir. To je jasno utvrđeno u Novom zavjetu u stihovima koje smo upravo pogledali, ali postoji li neka starozavjetna podrška ovoj ideji?

NAPRAVIMO ČOVJEKA NA SVOJU SLIKU

Budući da znamo kako Novi zavjet jasno uči da je svemir stvoren posredstvom Isusa Krista kao primarnog agenta stvaranja, to baca svjetlo na izvještaj o stvaranju u knjizi Postanka koji glasi:

I reče Bog: ‘Načinimo čovjeka na svoju sliku, nama slična, da bude gospodar ribama morskim i pticama nebeskim i stoci i svoj zemlji i svim gmazovima što gmižu po zemlji’“ (Postanak 1,26).

Obratite pozornost na to da Bog kaže „NAČINIMO čovjeka na svoju sliku“, ukazujući na jedinstvo i množinu unutar samoga Boga. O kome je Otac govorio kao su-stvarateljima u početnom činu stvaranja? Za koga se još kaže da dijeli istu sliku kao Bog?:

On je slika Boga nevidljivoga, prvorođenac svakoga stvorenja“ (Kološanima 1,15).

Postoji mnogo različitih tumačenja „nas“ i „našeg“ u ovom stihu. Dok neki tvrde da je to Bog koji misli na sebe u namjerno pluralnom smislu, ovaj se stih sada najbolje razumije kao referenca na jedinstvo osoba unutar Božanstva. Zajedništvo između Oca, Sina i Duha Svetoga načinilo je čovjeka kao djelo njihova stvaranja.

Ovo se tumačenje uvelike podržava u novozavjetnim stihovima koje smo već prošli, gdje se kaže da je Isus stvoritelj svega na nebu i na zemlji. Iako ljudi koji čitaju Stari zavjet izvorno ne uočavaju da je Bog trojstvene naravi, Božje progresivno otkrivenje u Novom zavjetu o osobi Isus daje novo rasvijetljeno tumačenje o Postanku 1 i najbolje se objašnjava množinom osoba unutar Božanstva.

Zapravo, ovaj stih u Postanku 1,26 nam dopušta da zaključimo kako je Isus bio uključen u stvaranje svemira samo uspostavljajući trojstvo u Novom zavjetu. Ako postoji trojstvo, Isus je sudjelovao u stvaranju svemira zahvaljujući činjenici da se ovdje govori o množini unutar Božanstva. To bi bilo dovoljno.

No, pored ovog zaključka iz doktrine o trojstvu, imamo mnogo specifičnih i izravnih referenci na Isusa kao kreatora svemira zasebice.

ZAKLJUČAK

Isus je tvrdio da je Bog Starog zavjeta (Ivan 8,58), što znači da dijeli božansku prirodu s Ocem. Nije tvrdio da je Otac, već je tvrdio da dijeli jedinstvo s Ocem (što se najbolje razumije pod trinitarijanizmom.)

Bog Starog zavjeta stvarao je čovjeka referirajući se na množinu/jedinstvo osoba u Božanstvu (Postanak 1,26), što nam daje starozavjetnu prednost za vjerovanje da je Isus bio uključen u stvaranje na nekoj razini. A imamo i mnogo novozavjetnih stihova koji pokazuju da je Isus bio primarni posrednik samog stvaranja. Nije se samo složio s Očevim činom stvaranja, već je bio blisko uključen u sam čin stvaranja kao uzročnik.

Ovo je popis stihova koje smo do sada istražili, a koji pokazuju da je Isus stvoritelj svemira:

 1. Ivan 8,58
 2. Ivan 1,1-3
 3. Ivan 1,10
 4. Kološanima 1,15-17
 5. 1. Korinćanima 8,6
 6. Efežanima 3,9
 7. Djela 3,15
 8. Hebrejima 1,2
 9. Hebrejima 1,10
 10. Hebrejima 2,10
 11. Hebrejima 3,3; Hebrejima 11,3; Psalam33,6
 12. Postanak 1,26

Isusova uloga u stvaranju kao što se otkriva u Svetom pismu daje fascinantan i uvjerljiv dokaz za Kristovo božanstvo. Apostoli, drugi novozavjetni pisci i sam Isus držali su to stajalište, a to se vidi u izvještaju Postanka 1. Isus nije samo Krist, On je također Stvoritelj i Bog.

Autor: Steven Bancarz; Izvor: Reasonsforjesus.com

Na sličnu temu nađite na sljedećoj poveznici: https://biblijaiznanost.net/tag/antitrinitarci/.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.