SPIRITIZAM KROZ „JEZIKE“ – velika sotonska prijevara

2008
pregleda

U modernim crkvama prisutan je spiritizam. Ponašanje kakvo pronalazimo u hinduističkoj kulturi. Neredni jezici. Ako nema tumača koji bi rastumačili „jezike“, onda osoba može biti lako prevarena da govori demonske jezike jer ne zna što govori.

Takozvani govor u jezicima i počivanje u duhu točno se opisuju u sljedećim stihovima:

„Ali i oni posrću od vina i teturaju od žestoka pića. Od žestoka pića posrću svećenik i prorok, svladani od vina, teturajuć’ od žestoka pića; POSRĆU U VIĐENJIMA, SPOTIČU SE U PROSUDBI. Jer svi su stolovi puni bljuvotine i nečisti, nema čista mjesta. KOGA ĆE ON PODUČAVATI ZNANJU I KOGA ĆE UPUTITI DA RAZUMIJE PORUKU? Zar djecu odviknutu od mlijeka, od sisa odbijenu? Jer sveza po svezu, sveza po svezu, uza po uzu, uza po uzu, malo amo, malo tamo. Jer mucavim će usnama i drugim će jezikom govoriti puku ovomu, kojemu reče: ‘Ovo je počinak, dajte umornomu da počine!’ I: ‘Ovo je okrjepa.’ Ali ne htjedoše poslušati. Zato će riječ Gospodnja za njih biti: ‘Sveza po svezu, sveza po svezu, uza po uzu, uza po uzu, malo amo, malo tamo’, da idu i PADAJU NAUZNAK, i da se razbiju i upletu i uhvate. Stoga čujte riječ Gospodnju, vi ljudi PODRUGLJIVI što vladate ovim pukom koji je u Jeruzalemu“ (Izaija 28,7,14).

Opijeni zloduhom, manipuliraju i vladaju Božjim stadom, podrugljivci… proroci i svećenici.

Biblija nam govori o tome kako je Bog pobrkao jezike na Babilonskoj kuli (Postanak 11). Posljedica nerazumijevanja bila je podjela i razjedinjenost. Riječ „babilon“ zapravo znači zbrka, pometnja, nered, zbunjenost.

Otkrivenje 16 nam govori kako je moderni Babilon podijeljen na tri dijela.

„I veliki se grad razdijeli u tri dijela, i gradovi narodā padoše. I veliki Babilon bȋ spomenut pred Bogom da mu se dade čaša vina gnjevne srdžbe njegove“ (Otkrivenje 16,19).

No prije nego što se podijelio bio je ujedinjen.

„I vidjeh: iz usta Zmajevih i iz usta Zvijerinjih i iz usta Lažnoga proroka izađoše TRI NEČISTA DUHA, nalik žabama. To su naime duhovi zloduhā što čine znakove, koji odlaze po kraljeve zemlje i svega svijeta da ih skupe na boj za onaj veliki dan Boga Svemogućega“ (Otkrivenje 16,13-14).

Zanimljivo je da žaba hvata svoj plijen koristeći jezik. Kako bismo otkrili falsifikat lažnog govora u jezicima, moramo imati ispravnu sliku o tome što je pravi dar govora u jezicima.

„I neke postavi Bog u crkvi: prvo apostole, drugo proroke, treće učitelje; zatim čudesa, onda darove iscjeljivanja, pomoći, upravljanja, različite vrste jezikā“ (1. Korinćanima 12,28).

Nemaju svi ovaj dar.

„I kada dođe dan Pedesetnice, svi bijahu jednodušno na istome mjestu. I odjednom nasta huka s neba, kao kad se digne silan vjetar, i ispuni svu kuću gdje bijahu sjedili. I ukažu im se razdijeljeni jezici, kao od ognja, te siđe po jedan na svakoga od njih. I svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti“ (Djela 2,1-4).

Kad je učenicima dan ovaj dar, bio je znak jedinstva.

„Zato i veli: Uzašavši u visinu, sužnje u sužanjstvo odvede i DADE DARE LJUDIMA… da usavrši svete za djelo službe, za izgradnju tijela Kristova, dok svi ne dospijemo do jedinstva vjere i spoznaje Sina Božjega, do čovjeka savršena, do mjere uzrasta punine Kristove“ (Efežanima 4,8-13).

„Pa kako to da ih svatko od nas čuje na svom jeziku u kojem smo rođeni?… čujemo ih gdje govore našim jezicima o veličanstvenim djelima Božjim“ (Djela 2,8-11).

Zapazite da se ovdje misli na govorne jezike. Kad je dar dan na Pedesetnicu, drugi su ih razumjeli što govore na materinjim jezicima.

Ovo danas po karizmatskim crkvama nema veze s duhovnim jezikom, već emotivnim zanosom i tjeranjem samoga sebe na nerazumljive i nepovezane brbljarije. Kršćani uvjeravaju sami sebe da govore Bogu makar ne razumiju što govore.

„A sada, braćo, kad bih došao k vama govoreći jezicima, što bi vam koristilo ako vam ne bih govorio ili otkrivenjem ili spoznajom ili proroštvom ili naukom?“ (1. Korinćanima 14,6).

Kakva korist od brbljanja ako ne razumijete što govorite?

„Premda i neživo — bilo svirala ili citra — daje glas, ako ne daju različite zvukove, kako će se znati što se izvodi na svirali ili citri? Jer ako i truba dadne nejasan glas, tko će se spremiti za boj? Tako i vi, ako jezikom ne dadete jasnu riječ, kako će se znati što se govori? Ta govorit ćete u vjetar“ (1. Korinćanima 14,7-9).

Drugim riječima, ako nas nitko ne razumije što govorimo, ne koristi ništa nikome.

„Toliko, na primjer, vrsta glasova ima na svijetu, a nijedan nije bez značenja. Ako dakle ne znam značenje glasa, bit ću tuđinac onomu koji govori, a onaj koji govori bit će meni tuđinac“ (1. Korinćanima 14,10-11).

Crkva koja prakticira neredne govore u jezicima je neredna, bezumna i sablasna.

„Ako se dakle sva crkva skupi zajedno i svi govore jezicima, a uđu neupućeni ili nevjernici, neće li reći da MAHNITATE?“ (1. Korinćanima 14,23).

Pavao nas jasno upozorava da se ovaj dar može zloupotrebljavati i falsificirati.

„Ako pak ne bi bilo tumača, NEKA ŠUTI U CRKVI i neka govori samomu sebi i Bogu“ (1. Korinćanima 14,28).

Zašto danas toliki vjernici govore u drugim jezicima, a nema tumača koji bi rastumačili te jezike?

„Jer Bog nije Bog nereda, nego mira, kao što je u svim crkvama svetih“ (1. Korinćanima 14,33).

Duh Sveti vam ne oduzima kontrolu nad vama da ne znate što radite; naprotiv, daje vam samokontrolu kao plod Duha (Galaćanima 5,22-23).

Počivanje u duhu, padanje, skakanje, vrištanje, smijanje i slično je sablasno ponašanje u crkvi, nema veze sa samokontrolom i mirom kojeg nam Duh Sveti daje.

Babilon iz Otkrivenja je Bludnica, lažna kopija istinske Kristove crkve, falsifikat, plagijat, imitacija. Otpala Žena koja ima mnoge otpadničke kćeri. Karizmatski pokret je već uzeo maha i u Rimokatoličkoj crkvi, te predstavlja jednu od karika koja dovlači crkve otpalog protestantizma nazad u krilo crkve-majke, modernog Babilona.

I zlodusi čine znakove i čudesa, a manifestirat će se posebice u posljednja vremena.

„To su naime duhovi zloduhā što čine znakove, koji odlaze po kraljeve zemlje i svega svijeta da ih skupe na boj za onaj veliki dan Boga Svemogućega“ (Otkrivenje 16,14).

Pijani od zloduha. Opijeni babilonskim vinom. I ne samo da piju, već i „puše“ Isusa kao marihuanu. Da, dobro ste čuli, pogledajte u videu. Izvrću Božju Riječ da bi opravdali svoje razmetno i bogohulno ponašanje.

Ponašanje u nekim karizmatskim crkvama pronalazimo također u hinduističkoj kulturi prilikom oslobađanja „kundalini“ duha kroz praksu joge i meditacije.

Zazivaju oganj s neba. Čine znakove i čudesa. Prakticiraju lažne govore u jezicima.

„I [druga Zvijer] čini znake velike: čini pred ljudima da i oganj silazi s neba na zemlju. I zavodi one što žive na zemlji zbog znakova koje joj je dano učiniti pred Zvijeri“ (Otkrivenje 13,13-14).

Lažna Ilijina poruka na koju se pozivaju treba ujediniti ove sile u trostruki savez, a specifično je da se slizuju s državnim vlastima (Otkrivenje 16,13-14). Ima li vaša crkva sklopljen ugovor s državom? Dobar znak prepoznavanja Kristove ili lažne crkve. Krist i apostoli nisu tražili od države apsolutno ništa; osim što su ih pozivali na pokajanje, pa izgubili svoje živote.

Označite lažne učitelje i klonite ih se. Ne primajte u sebe njihov duhovni otrov.

Neki od njih su Kenneth Copeland, Kenneth E. Hagin, Tony Palmer, Beny Hinn, Todd White, Paula White, Rodney Howard Browne, John Crowder, Todd Bentley, i mnogi drugi karizmatski prevaranti i samoprozvani apostoli diljem svijeta. Duhovni otpad posljednjih dana u ekumeni s rimokatoličkim idolopoklonicima.

„Zaklinjem vas, braćo, ČUVAJTE SE onih koji izazivaju razdore i sablazni protivno nauku koji ste vi naučili, i UKLONITE SE od njih. Jer takvi ne služe Gospodinu našemu Isusu Kristu, nego svom trbuhu, te slatkim i laskavim riječima zavode srca nedužnih“ (Rimljanima 16,17-18).

Više na temu govora u jezicima nađite na sljedećoj poveznici: https://biblijaiznanost.net/tag/govor-u-jezicima/.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.