Kovčeg zavjeta i Kristova krv – otkrivena misterija?

3622
pregleda

Što predstavlja Kovčeg zavjeta i gdje je sada? Kako se kretao Kovčeg zavjeta? Kovčeg zavjeta i Kristova krv – postoji li poveznica s Ron Wyattovim otkrićem?

Za početak, puno je stihova koji govore o Kovčegu zavjeta kroz Bibliju, izdvojit ćemo samo neke kako se Kovčeg kretao. Nakon što je Bog izveo izraelski narod iz egipatskog ropstva zapovjedio je Mojsiju da napravi Kovčeg zavjeta koji bi predstavljao Njegovu prisutnost među Božjim narodom.

„Kerubi neka pružaju svoja krila uvis, tako da prekrivaju Prijestolje milosti svojim krilima, a licima neka gledaju jedan prema drugom; lica kerubâ neka budu okrenuta prema Prijestolju milosti. Prijestolje milosti [Pomirilište] položi odozgor na kovčegu, a u kovčeg stavi svjedočanstvo koje ću ti dati.“ /Izlazak 25,20-21

„Ondje ću se ja sastajati s tobom; i razgovarat ću s tobom odozgora, iznad Prijestolja milosti, između dva keruba koji su na Kovčegu svjedočanstva, o svemu onome što ti budem zapovijedao za djecu Izraelovu.“ /Izlazak 25,22

„I objesi zavjesu o kopče, da možeš iza zavjese unijeti Kovčeg svjedočanstva: zavjesa neka ti dijeli Svetinju od Svetinje nad svetinjama. I stavi Prijestolje milosti na Kovčeg svjedočanstva u Svetinji nad svetinjama.“ /Izlazak 26,33-34

„Neka tada zakolje jarca žrtve za grijeh, koja je za narod, neka unese njegovu krv iza zavjese i s tom krvlju učini kao što je učinio s krvlju od junca te poškropi njome po prijestolju milosti i ispred prijestolja milosti.“ /Levitski zakonik 16,15

Što ovo znači? Svećenik je svake godine ulazio u Svetište i vršio pomirenje za grijehe izraelskog naroda. To je bila slika buduće stvarnosti kada će Krist proliti svoju krv za grijehe čitavog čovječanstva.

„Isusa, zbog pretrpljene smrti tek malo nižega od anđelâ, vidimo slavom i čašću ovjenčana: da on milošću Božjom okusi smrt za svakoga.“ /Hebrejima 2,9

Jedino mjesto gdje se možemo sastati s Bogom je iznad Prijestolja milosti, odnosno po Isusu Kristu.

PUT KOVČEGA ZAVJETA – UKRATKO

Pred Bogom bježe svi neprijatelji, svi koji ga mrze.

„Kada bi Kovčeg polazio naprijed, Mojsije bi rekao: ‘Ustani, GOSPODINE, i neka se rasprše tvoji neprijatelji; i neka bježe pred tobom oni koji te mrze.’“ /Brojevi 10,35

Nakon što je Mojsije razbio prve ploče iz gnjeva jer su Izraelci napravili lijevano tele i klanjali mu se, Bog mu je zapovjedio da iskleše nove ploče od kamena sa Božjim zapovijedima i položi ih u Kovčeg.

„Ja ću na te ploče napisati riječi koje su bile na prvim pločama koje si razbio, i ti ih položi u kovčeg.“ /Ponovljeni zakon 10,2

„U ono doba je GOSPODIN odvojio Levijevo pleme da nosi Kovčeg GOSPODINOVA saveza, da stoji pred GOSPODINOM i služi mu, i da blagoslivlja u njegovo ime, sve do ovoga dana.“ /Ponovljeni zakon 10,8

„Svećenicima Jošua reče: ‘Dignite Kovčeg saveza i prijeđite preko ispred naroda.’ I podigoše oni Kovčeg saveza i odoše ispred naroda.“ /Jošua 3,6

„Evo, Kovčeg saveza Gospodara sve zemlje poći će pred vama u Jordan.“ /Jošua 3,11

„I postavi Jošua dvanaest kamenova usred Jordana, na mjesto gdje su stajale noge svećenika koji su nosili Kovčeg, i ondje su do ovoga dana.“ /Jošua 4,9

Razumijete li da Isus Krist ide ispred nas?; oduvijek je išao, a mi ga slijedimo.

„I sazva Jošua, sin Nunov, svećenike, i reče im: ‘Uzmite Kovčeg saveza i neka sedmorica svećenika pred GOSPODINOVIM Kovčegom nose sedam trubalja od ovnujskih rogova.’ A narodu reče: ‘Pođite, i opkolite grad; i neka onaj tko je naoružan ide pred GOSPODINOVIM Kovčegom.’“ /Jošua 6,6-7

Kovčeg saveza uvijek u svim našim borbama iza nas, što znači da Bog ima sve pod kontrolom.

„I upitaše djeca Izraelova GOSPODINA (jer je u one dane ondje bio Kovčeg Božjega saveza.“ /Suci 20,27

Kad Kovčeg saveza nije bio s Izraelom, gubili su u borbama.

„Kada se narod vratio u tabor, Izraelove starješine rekoše: ‘Zašto nas je danas GOSPODIN potukao pred Filistejcima? Donesimo si iz Šila Kovčeg GOSPODINOVA saveza da nas, kada dođe među nas, spasi iz ruke naših neprijatelja.’“ /1. Samuelova 4,3

„Kada su Filistejci čuli zvuk tog poklika, rekoše: ‘Što bi imao značiti taj gromki poklik u taboru Hebreja?’ Tada shvatiše da je u tabor stigao GOSPODINOV Kovčeg. I uplašiše se Filistejci, jer rekoše: ‘Bog je došao u tabor.’ I rekoše: ‘Jao nama! jer nečega takvoga dosad nije bilo.’“ /1. Samuelova 4,6-7

„I odgovori glasnik, rekavši: ‘Izrael je pobjegao pred Filistejcima i nastao je velik pokolj među narodom; i mrtva su oba tvoja sina, Hofni i Pinhas, i otet je Kovčeg Božji.’ Kada je spomenuo Kovčeg Božji, sruši se ovaj natraške sa sjedala kraj vrata, slomi mu se vrat te on umrije; jer bijaše star čovjek, i težak. Izraelu je sudio četrdeset godina.“ /1. Samuelova 4,17-18

„I reče [Elijeva snaha, žena Pinhasova, na samrti nakon što je rodila]: ‘Otišla je slava od Izraela: jer je otet Kovčeg Božji.’“ /1. Samuelova 4,22

Bez Kovčega saveza Izrael je ostao poražen i pogubljen u svakom smislu. Ostao bez slave Božje i vladala je smrt.

„Kada su uzeli Kovčeg Božji, odnijeli su ga Filistejci u dom Dagonov i položili ga kraj Dagona.“ /1. Samuelova 5,2

Lažni bogovi padaju u prisutnosti pravoga Boga.

„Kada su oni iz Ašdoda ustali rano ujutro, gle, Dagon bijaše pao licem na zemlju pred GOSPODINOVIM Kovčegom. I uzeše oni Dagona i staviše ga opet na njegovo mjesto. A kada sutradan rano ujutro ustadoše, gle, Dagon bijaše pao licem na zemlju pred GOSPODINOVIM Kovčegom; a glava Dagonova i obje šake njegovih ruku ležahu odsječene na pragu: Dagonu bijaše ostavljen samo trup.“ /1. Samuelova 5,3-4

Kad ne želite milost Božju, preostaje vam osuda.

„Ali ruka GOSPODINOVA bijaše teška nad onima iz Ašdoda, i uništavao ih je on te udario šuljevima i Ašdod i njegova područja. Kada ljudi iz Ašdoda vidješe da je tako, rekoše: ‘Kovčeg Boga Izraelova ne smije ostati kod nas: jer je žestoka njegova ruka nad nama i nad našim bogom Dagonom.’“ /1. Samuelova 5,6-7

„Tako sazvaše i okupiše kod sebe sve knezove Filistejaca i rekoše: ‘Pošaljite natrag Kovčeg Izraelova Boga, neka se vrati na svoje mjesto; da ne pobije nas i naš narod.’ Jer bijaše smrtonosno pustošenje po svemu gradu; nadasve teška bijaše ondje ruka Božja.“ /1. Samuelova 5,11

Filistejci [Palestinci?] se nisu mogli nositi sa svojim idolopoklonstvom u Božjoj prisutnosti. Podsjeća na uznemirene demone u prisutnosti Isusa: „Što mi imamo s tobom, Isuse, Sine Božji? Zar si došao ovamo mučiti nas prije vremena?“ /Matej 8,29

„I skinuše Leviti Kovčeg GOSPODINOV, i škrinju što bijaše s njim, u kojoj bijaše zlatan nakit, i položiše ih na onaj veliki kamen; i priniješe ljudi iz Bet-Šemeša istoga dana paljenice te žrtvovaše žrtve GOSPODINU.“ /1. Samuelova 6,15

„I dođoše ljudi iz Kirjat-Jearima te uzeše GOSPODINOV Kovčeg; i uniješe ga u kuću Abinadabovu na brdu i posvetiše njegova sina Eleazara da čuva Kovčeg GOSPODINOV.“ /1. Samuelova 7,1

„I reče Šaul Ahiji: ‘Donesi ovamo Kovčeg Božji.’ Jer je Kovčeg Božji u to doba bio s djecom Izraelovom.“ /1. Samuelova 14,18

Kovčeg napokon na pravom mjestu – kod Davida.

„I dojaviše kralju Davidu: ‘Blagoslovio je GOSPODIN zbog Kovčega Božjega dom Obed-Edomov i sve što on ima.’ Stoga David ode i s veseljem ponese Kovčeg Božji iz Obed-Edomove kuće gore u Davidov grad.“ /2. Samuelova 6,12

„I uniješe Kovčeg GOSPODINOV i položiše ga na njegovo mjesto usred šatora što ga je za nj bio razapeo David; i prinese David paljenice i pomirbene prinose pred GOSPODINOM.“ /2. Samuelova 6,17

„Tada kralj [David] reče Sadoku: ‘Odnesi Kovčeg Božji natrag u grad: ako nađem naklonost u GOSPODINOVIM očima, on će me vratiti natrag i dopustiti mi da ponovno vidim i njega i njegovo prebivalište.“ /2. Samuelova 15,25

„Stoga Sadok i Abijatar odniješe Kovčeg Božji natrag u Jeruzalem; i ostadoše ondje.“ /2. Samuelova 15,29

Kraljevsku lozu nastavlja Davidov sin, Salomon.

„I probudi se Salomon; i gle, bijaše to san. I dođe on u Jeruzalem, i stane pred Kovčeg GOSPODINOVA saveza te prinese žrtve paljenice i pomirbene prinose i priredi gozbu svim svojim slugama.“ /1. Kraljevima 3,15

„A proročište je priredio unutar Doma, da ondje postavi Kovčeg GOSPODINOVA saveza.“ /1. Kraljevima 6,19

„Tada okupi Salomon starješine Izraela i sve poglavare plemenâ, otačke knezove djece Izraelove, kod kralja Salomona u Jeruzalemu, da Kovčeg GOSPODINOVA saveza odnesu gore iz Davidova grada, a to je Sion.“ /1. Kraljevima 8,1

„I uniješe svećenici Kovčeg GOSPODINOVA saveza na njegovo mjesto, u proročište Doma, u najsvetije mjesto, to jest pod krila kerubâ. Jer su kerubi širili svoja dva krila nad mjestom za Kovčeg; i zaklanjali su kerubi odozgora Kovčeg i njegove motke.“ /1. Kraljevima 8,6-7

„Ne bijaše u Kovčegu ničega osim dviju kamenih ploča koje je Mojsije stavio u nj kod Horeba, kada je GOSPODIN sklopio savez s djecom Izraelovom, kada su ona izišla iz zemlje egipatske.“ /1. Kraljevima 8,9

Kralj Salomon postavio je Kovčeg na Sion, zato nam Biblija kaže za Isusa Krista:

„Kao što je pisano: ‘Evo, postavljam na Sionu kamen spoticanja i stijenu sablazni: i tko god u nj vjeruje, neće se postidjeti.’“ /Rimljanima 9,33

„Nego vi ste pristupili gori Sionu i gradu Boga živoga, nebeskom Jeruzalemu, i nebrojenim tisućama anđela.“ /Hebrejima 12,22

„Stupi, GOSPODINE, u počivalište svoje; ti i Kovčeg snage tvoje.“ /Psalam 132,8

„I bit će da u one dane kada se umnožite i povećate u zemlji’, govori GOSPODIN, ‘oni neće više govoriti: ‘Kovčeg GOSPODINOVA saveza’, niti će to na um pasti: niti će se toga spominjati, niti će ga pohoditi, niti će se to više činiti.“ /Jeremija 3,16

ŠTO PREDSTAVLJA KOVČEG ZAVJETA I GDJE JE SADA?

Kovčeg zavjeta bio je sjena stvarnosti do trenutka preustroja, odnosno Novoga saveza po Kristovoj krvi. Krv je pošpricana po Prijestolju milosti! Samo po Kristovoj krvi možemo biti otkupljeni i opravdani pred Bogom.

„Imao je, dakako, i onaj prvi savez bogoštovne uredbe i ovosvjetsko svetište; jer je bio načinjen Šator: prvi, u kojemu bijaše svijećnjak, stol i prikazni kruhovi, koji se naziva Svetinja, a iza drugog zastora boravište zvano Svetinja nad svetinjama, u njoj zlatni kadionik i Kovčeg saveza sav optočen zlatom, u kojemu je bila zlatna posuda s manom, Aronov štap što je propupao i ploče Saveza, a povrh njega kerubi slave zasjenjuju prijestolje milosti; o čemu ne možemo sada potanko govoriti.“ /Hebrejima 9,1-5

„A kada je to bilo tako uređeno, u prvi dio Šatora stalno su ulazili svećenici obavljati bogoslužje, a u drugi je jednom na godinu ulazio samo veliki svećenik, i to ne bez krvi koju je prinosio za sebe i za pogreške naroda. Time Duh Sveti pokazuje da još nije bio očitovan put u Svetinju nad svetinjama sve dok je stajao prvi šator, što je bio prikaz za tadašnje doba, u kojemu su se prinosili darovi i žrtve, što nije moglo usavršiti bogoslužnika u pogledu savjesti; koji je bio utemeljen samo na jelima i pićima, raznim pranjima i tjelesnim uredbama nametnutim im do trenutka preustroja.“ /Hebrejima 9,6-10

Kovčeg zavjeta bio je proročka slika Isusa Krista kao posrednika koji je zamijenio tjelesne uredbe i obrede, te ušao u Svetinju nad svetinjom jednom zauvijek kako bi nas pomirio s Bogom. Prikaz nebeske stvarnosti.

„Ali Krist je, kao veliki svećenik budućih dobara, došao po većem i savršenijem šatoru, nerukotvorenom, to jest ne od ovoga Stvorenja; i ne po krvi jaraca i junaca, nego po svojoj krvi, ušao je jedanput zauvijek u Svetinju zadobivši vječno otkupljenje za nas.“ /Hebrejima 9,11-12

Bila je potrebna Njegova krv koja će poškropiti Prijestolje milosti.

„Jer ako već krv bikova i jaraca, i juničin pepeo, čime se škrope okaljani, posvećuje u pogledu čistoće tijela, koliko li će više krv Krista, koji je po vječnome Duhu samoga sebe bez mane prinio Bogu, očistiti vašu savjest od mrtvih djela da služite živome Bogu?“ /Hebrejima 9,13-14

„I zbog toga je on posrednik novoga saveza: da po smrti za otkupljenje prekršaja koji su bili pod prvim savezom, oni koji su pozvani prime obećanje vječne baštine. /Hebrejima 9,15

„I gotovo sve se po Zakonu čisti krvlju i bez prolijevanja krvi nema oproštenja. Bilo je, dakle, potrebno da se time čiste uzorci onoga što je na nebesima; ali same nebeske stvarnosti čiste se žrtvama boljima od tih. Jer Krist nije ušao u rukotvorene svetinje, koje su tek prikazi one istinske, nego u samo nebo, da se sada pojavi u Božjoj prisutnosti za nas.“ /Hebrejima 9,22-24

Za sve one koji se pitaju gdje je Kovčeg zavjeta, uznesen je na nebo!

„I kao što je ljudima određeno jedanput umrijeti, a nakon toga dolazi sud, tako je i Krist jedanput prinesen da ponese grijehe mnogih; a drugi put će se, bez grijeha, ukazati onima koji ga iščekuju na spasenje.“ /Hebrejima 9,27-28

Iz Biblije vidimo da Kovčeg zavjeta nije nestao, niti je Marija mistično Kovčeg zavjeta, kao što tvrde katolici; nego je na nebu.
Isus je naše Pomirilište (žrtva pomirnica) s Bogom koje pokriva Kovčeg saveza u kojem su kamene ploče sa Božjim zapovijedima. Isus pokriva Zakon jer se po djelima Zakona nijedno tijelo ne može opravdati pred Bogom. Jedino vjera u Krista koji je savršeno ispunio Zakon može nas opravdati.

„Njega [Isusa Krista] je Bog postavio da bude pomirilištem po vjeri u njegovu krv, da pokaže svoju pravednost u opraštanju grijeha učinjenih prije, u doba Božje strpljivosti, pokazujući svoju pravednost u sadašnje vrijeme: da je pravedan i da opravdava onoga tko vjeruje u Isusa.“ /Rimljanima 3,25-26

Isus je naše prijestolje milosti kojem pristupamo hrabro za oproštenje grijeha.

„Imajući, dakle, uzvišenog velikog svećenika, koji je prodro u nebesa, Isusa, Sina Božjega, čvrsto držimo vjeru koju ispovijedamo. Jer nemamo velikog svećenika koji ne bi mogao suosjećati s našim slabostima, nego iskušavanoga u svemu poput nas, no bez grijeha. Pristupajmo, stoga, smjelo prijestolju milosti da primimo milosrđe i nađemo milost za pravodobnu pomoć.“ /Hebrejima 4,14-16

Subote, mlađaci, blagdani su bili sjena stvarnosti, a stvarnost je Kristovo tijelo – mi kršćani. Sada je stvarnost ispunjena u Kristu. Zavjesa koja je odvajala Svetinju nad svetinjama razderana je nakon što nam je Krist svojom prolivenom krvlju omogućio pristup Bogu.

Isus je naš Kovčeg – Arka spasenja i krajnje je vrijeme da se ukrcate jer Božji gnjev samo što se nije počeo izlijevati.

„I otvori se hram Božji na nebu i pokaza se Kovčeg njegova saveza u njegovu hramu: i nastadoše munje, i glasovi, i grmljavina, i potres, i golema tuča.“ /Otkrivenje 11,19

Kovčeg zavjeta Kovčeg saveza
Slika daje predivan prikaz Božje milosti (milosti prijestolja) koja je veća od Zakona. Po Zakonu samo osuda za grijehe. Bez Krista koji je ispunio Zakon sve što imamo je osuda za grijehe.

Zakon jest svet, pravedan i dobar; dokazuje da smo po njemu neizmjerno grešni. Daje nam razumijevanje dubine grijeha i čovječjeg problema grijeha u srcu. Upravo zato nam treba unutarnje obrezanje srca, a ne izvanjsko.

„Jer Zakon je bio predan po Mojsiju, a milost i istina došla je po Isusu Kristu.“ /Ivan 1,17

„Stoga se djelima Zakona neće pred njim opravdati ni jedno tijelo: jer po Zakonu je spoznaja grijeha. A znamo da što god Zakon govori, onima koji su pod Zakonom govori: da svaka usta umuknu i da sav svijet postane kriv pred Bogom.“ /Rimljanima 3,19-20

„Doduše, grijeh je bio u svijetu i prije Zakona, ali se grijeh ne uračunava kad nema Zakona.“ /Rimljanima 5,13

Grijeh ima samo vlast nad onima koji su pod Zakonom, a ne pod milošću.

„Ta neće grijeh vama gospodariti: jer vi niste pod Zakonom, nego pod milošću.“ /Rimljanima 6,14

„Jer zakon Duha života u Kristu Isusu oslobodio me zakona grijeha i smrti. Jer ono što Zakon nije mogao, budući da je bio oslabljen zbog tijela, učinio je Bog, poslavši svoga Sina u obličju grešnoga tijela te za grijeh osudio grijeh u tijelu.“ /Rimljanima 8,2-3

„Jer Krist je svršetak Zakona, na opravdanje svakomu tko vjeruje.“ /Rimljanima 10,4

„Znamo da se čovjek ne opravdava djelima Zakona, nego vjerom Isusa Krista, i mi smo povjerovali u Krista Isusa da budemo opravdani po vjeri Kristovoj, a ne djelima Zakona: jer se djelima Zakona neće opravdati ni jedno tijelo.“ /Galaćanima 2,16

„Jer ako ponovno gradim ono što sam srušio, tada sâm sebe činim prijestupnikom. Jer po Zakonu ja sam umro Zakonu da živim Bogu.“ /Galaćanima 2,18-19

„Jer ako je opravdanje po Zakonu, onda je Krist uzalud umro.“ /Galaćanima 2,21

„Jer svi koji su od djelâ Zakona, pod prokletstvom su; jer je pisano: ‘Proklet je svaki onaj koji ne ustraje u svemu što je napisano u knjizi Zakona i ne vrši to.’ A da se po Zakonu nitko ne opravdava pred Bogom, očigledno je, jer: ‘Pravednik će od vjere živjeti.’“ /Galaćanima 3,10-11

Zakon do Krista. Krist nije došao ukinuti Zakon, nego ga ispuniti. Zakon je ispunjen po Njegovoj krvi! Kao što je Mojsije prskao krvlju jaraca i junaca po knjizi Zakona, sada po Kristovoj krvi možemo biti upisani u Knjigu života. Jer kad bi zakon mogao dati život, pravednost bi bila po Zakonu, a ne po Kristu.

„Čemu onda služi Zakon? Zbog prekršajâ je pridodan dok ne dođe potomak kojemu je namijenjeno obećanje, i bio je predan po anđelima u ruku posrednika.“ /Galaćanima 3,19

„Zar je Zakon protiv Božjih obećanja? Nipošto! Jer da je bio dân zakon koji bi mogao dati život, pravednost bi zaista bila po Zakonu.“ /Galaćanima 3,21

„Tako je Zakon bio našim skrbnikom da nas dovede do Krista, da budemo vjerom opravdani. Ali nakon što je došla vjera, nismo više pod skrbnikom.“ /Galaćanima 3,24-25

„Ali kada je došla punina vremena, izaslao je Bog svoga Sina, rođena od žene, rođena pod Zakonom, da otkupi one koji bijahu pod Zakonom, da primimo posinjenje.“ /Galaćanima 4,4-5

„Jer ponovno svjedočim svakom čovjeku koji je obrezan da je dužnik svemu Zakonu. Prekinuli ste s Kristom koji god od vas se Zakonom opravdavate, od milosti ste otpali. Jer mi putem Duha očekujemo nadu pravednosti po vjeri. Jer u Kristu Isusu niti što vrijedi obrezanje niti neobrezanje, nego vjera koja ljubavlju djeluje.“ /Galaćanima 5,3-6

Ako ne ljubite bližnjega kao samoga sebe, prekršili ste Zakon.

„Ako ispunjavate kraljevski zakon u skladu s odjeljkom Pisma: ‘Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe’, dobro činite; ali ako ste pristrani, grijeh činite i Zakon vas osuđuje kao prijestupnike.“ /Jakovljeva 2,8-9

Tko kaže da drži Božji Zakon, mora ga držati 100%, inače je osuđen po Zakonu. Ne razumije dubinu vlastite grešnosti i potrebu za Kristom.

„Jer tko god sav Zakon održi, a ipak posrne u jednom stavku, kriv je za sve.“ /Jakovljeva 2,10

Kristova milost pokriva Zakon. Milosrđe likuje nad sudom. Ne možemo toliko dobro držati Zakon koliko ga možemo kršiti jer imamo problem grijeha u srcu, gdje nas isti taj Zakon osuđuje. Kad bi čovjeku bilo moguće držati Zakon, Kristova žrtva ne bi bila nužna.

Ipak, to ne znači da ćemo živjeti kao pogani u prijašnjim životima dok nismo poznavali Krista. Naprotiv, sada smo pozvani na ispunjavanje Kristovog zakona ljubavi. A to je puno teže od Mojsijevog Zakona. Jer ono što Krist traži od nas, primjerice u Mateju 5, postavlja viši standard u odnosu na izvanjsko držanje Zakona.

„Stoga, sve što god želite da ljudi čine vama, jednako činite i vi njima: jer to je Zakon i Proroci.“ /Matej 7,12

„A zapovijedi, koje Isus kaže da su najveće? Isus mu odgovori: ‘Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim. To je prva i najveća zapovijed. A druga joj je slična: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. O tim dvjema zapovijedima visi sav Zakon i Proroci.’“ /Matej 22,36-40

„Nikome ništa ne dugujte, osim da ljubite jedan drugoga: jer onaj tko drugoga ljubi, ispunio je Zakon. Jer: ‘Ne čini preljub’, ‘Ne ubij’, ‘Ne ukradi’, ‘Ne svjedoči lažno’, ‘Ne poželi’, i ima li koja druga zapovijed, sažeta je u ovoj riječi: ‘Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga.’ Ljubav ne čini zlo bližnjemu: stoga je ljubav ispunjenje Zakona.“ /Rimljanima 13,8-10

„Jer sav Zakon ispunjen je u jednoj riječi, i to u ovoj: ‘Ljubi svoga bližnjega kao samoga sebe.’“ /Galaćanima 5,14

„A svrha te zapovijedi je LJUBAV IZ ČISTA SRCA, I DOBRE SAVJESTI, I VJERE NEHINJENE, od koje su neki, promašivši, zastranili u praznorječje: htjeli bi biti učiteljima Zakona, a ne razumiju ni što govore ni što tvrde. A znamo da je Zakon dobar ako se čovjek njime služi zakonito, svjestan toga da Zakon nije donesen za pravednika, nego za bezakonike i nepokorne, za nepobožne i grešnike…“ /1. Timoteju 1,5-9

Tko ljubi iz čista srca, dobre savjesti i istinske vjere ispunio je Zakon, a nema veće ljubavi od one koja polaže život.
Tko je najviše progonio Krista? Religiozni farizeji i licemjeri koji su zapeli u Zakon i spoticali se o Krista. Oni koji su propuštali ono najvažnije u Zakonu – pravednost, milosrđe i vjeru. /Matej 23,23

KOVČEG SAVEZA I KRISTOVA KRV – RON WYATTOVO OTKRIĆE!?

U ovom videu Ron Wyatt je 1982. g. ispod brda Golgote gdje je Isus Krist razapet navodno pronašao Kovčeg zavjeta, a na sarkofagu je pronašao uzorke krvi koje je potom poslao na analizu. Analiza krvi od strane židovskih znanstvenika navodno je pokazala 24 kromosoma, a ne uobičajenih 46 koliko ih ima svaki čovjek (23 od majke, 23 od oca; kombinacije XX za ženski, a XY za muški spol). Što bi to značilo? Prema Wyattovim riječima, ova je krv imala 23 kromosoma sa majčine strane i jedan Y kromosom, što bi potvrdilo činjenicu da Isus nije imao tjelesnog oca. Y kao YHWH? Kad su znanstvenici potvrdili da je krv živa, pitali su čija je to krv. A Wyatt sa suzama u očima odgovara: „To je krv našega Mesije!“ Zvuči kao emotivna manipulacija.

Nakon toga Ron Wyatt tvrdi da će žig Zvijeri značiti kršenje Božjih zapovijedi, uključujući štovanje subote prema adventističkoj teologiji (lažne proročice Ellen G. White), čiji je upravo cilj staviti vas pod jaram ropstva Zakonu. Odnosno, ukoliko ne držite subotu, koju i sami krše budući da ne drže precizno kako je Bog zapovjedio Izraelu, kršite Zakon i niste spašeni. Izuzimajući naravno preostalih 613 zapovijedi Izraelu koje se njih ne tiču.

Biblija nam također ne govori o žigu samo kao nekoj duhovnoj stvarnosti. Žig Zvijeri će biti kako duhovne tako i fizičke naravi, negiranje Krista i klanjanje Antikristu.

Nadalje, Ron Wyatt se poziva na četiri anđela koji su mu pomogli da izvadi ploče Zakona koji su težili 400 kg zlata!? Jesu li ploče zlatne ili kamene? Gdje su sada te kamene ploče s Božjim zapovijedima? Zašto ih Wyatt nikada nije pokazao?

Ron Wyatt djeluje šarlatanski s nekim novim otkrićem van Biblije, objavom anđela, tvrdeći da je pronašao Kovčeg zavjeta s Kristovom krvlju, a nikad ga ne pokazavši svijetu. Također, poistovjećujući neposlušnost Zakonu sa žigom Zvijeri. Shvativši da je ovo senzacionalistička vijest kakve u kršćanstvu najbolje prolaze kao najpodmuklije hereze, Ron Wyatt je prekršio Zakon minimalno u jednome: „Ne svjedoči lažno protiv svoga bližnjega.“

Po uzoru na svoju učiteljicu doživio je „otkrivenje“ po anđelima. Upravo je Ellen G. White imala objave anđela na temelju kojih su nastali njezini spisi, kojima Adventistička crkva daje jednaki autoritet kao i Božjoj Riječi. Biblija kaže da se takvi ne drže čvrsto glave, a glava je Krist.

„Neka vas nitko prijevarno ne zakida za vašu nagradu svojevoljnom poniznošću i štovanjem anđelâ zadirući u ono što nije vidio, isprazno se nadimljući svojim tjelesnim razumom i ne držeći se čvrsto glave, od koje sve tijelo zglobovima i svezama opskrbljivano i zajedno povezano raste rastom Božjim.“ /Kološanima 2,18-19

Kovčeg zavjeta Ron Wyatt

KAD MISTERIJA PRESTAJE BITI MISTERIJA…

Još jednom, podrobnije istražujući izjave Rona Wyatta došli smo do zaključka da se radi ni manje, ni više nego senzacionalističkom otkriću koje nema veze s istinom, što dovodi u pitanje sav Ronov avanturistički rad od gotovo 100 drugih navodnih otkrića povezanih s Biblijom.

Ne povodite se za misterijima, mističnim objavama, senzacijama kojih ima napretek u kršćanstvu. Izgrađujte se primarno u Božjoj Riječi kako biste mogli duhovno raspoznavati najsuptilnije prijevare.

Misterija koja je bila skrivena generacijama sada je otkrivena u Isusu Kristu.

„…tajnu skrivenu od vjekova i od naraštajâ, ali sada očitovanu njegovim svetima, kojima je Bog htio obznaniti što je bogatstvo slave te tajne među poganima, to jest Krist u vama, nada slave.“ /Kološanima 1,26-27

Naći Kovčeg zavjeta znači naći Isusa Krista. Tada nestaje svaka misterija. Tražite ga dok još ima vremena!

P. S. Pogledajte i kvalitetan osvrt ispod na Ron Wyatta i razotkrivanje adventizma generalno.

Više na vezane teme na tagu: ARHEOLOGIJA.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.