Evanđelje ili zdravi nauk – ili oboje?

756
pregleda
evanđelje zdravi nauk

Je li važnije propovijedati Kristovo evanđelje ili očuvati zdravi nauk, ili je oboje podjednako važno? Može li osoba koja je primila evanđelje zdravo rasti u Kristovom Duhu odvojeno od zdravog nauka?

Kad vam kažu da je teologija nebitna dokle god propovijedamo evanđelje, jednostavno ne stoji. Jer nas Biblija iznova strogo upozorava da ostanemo u zdravom Kristovom nauku i sačuvamo vjeru koja nam je predana.

Sljedeći kontekst pokazuje u kojoj kategoriji se nalazi LAŽNI NAUK. Svatko tko propovijeda lažni nauk sudi se po Zakonu. Svako će krivovjerje Bog izvesti pred sud i osuditi krivovjernike.

„Zakon nije donesen za pravednika, nego za bezakonike i nepokorne, za nepobožne i grešnike, za nesvete i svetogrdnike, za ocoubojice i majkoubojice, za koljače ljudi, za bludnike, za one koji se kaljaju s muškarcima, za otmičare ljudi, za lažljivce, za krivokletnike, i ima li još čega što je PROTIVNO ZDRAVOM NAUKU.“ /1. Timoteju 1,9-10

Krist nam nije dao misiju samo naviještanja evanđelja, nego postajanja Njegovim učenicima. Evanđelje + učeništvo. Učeništvo podrazumijeva zdravi nauk.

„I reče im: Idite u sav svijet i PROPOVIJEDAJTE EVANĐELJE svakome stvorenju.“ /Marko 16,15

„Pođite, stoga, i poučavajte sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha UČEĆI IH DRŽATI SVE ŠTO SAM VAM ZAPOVJEDIO: i evo, ja sam s vama u sve dane, sve do svršetka svijeta.” Amen.“ /Matej 28,19-20

Koliko je važan ZDRAVI NAUK možemo vidjeti u sljedećim stihovima:

„I bijahu POSTOJANI U apostolskom NAUKU…“ /Djela 2,42

„Zaklinjem vas, braćo, uočite one koji POTIČU RAZDORE I SABLAZNI PROTIVNO NAUKU koji ste naučili, i klonite ih se.“ /Rimljanima 16,17

„Držite se odredaba kako sam vam ih predao.“ /1. Korinćanima 11,2

„…da odsada više ne budemo djeca, bacani amo-tamo i nošeni naokolo SVAKIM VJETROM NAUKA, lukavštinom ljudi, i prepredenošću, čime oni SUSTAVNO [denominacijski] VODE DO ZABLUDE, nego, govoreći ISTINU U LJUBAVI, u svemu uzrastimo u njega koji je glava, Krist.“ /Efežanima 4,14

Jesmo li poljuljani u nauku, vođeni svakim vjetrom nauka koji puše iz svih smjerova ne raspoznajući zdravi nauk? U današnje doba je raspoznavati lažne duhove i lažne nauke važnije više nego ikada, jer nas krivovjerje, ako se ne pokajemo, vodi u daljnje sljepilo i otpad.

Pavao nas potiče na rast u ljubavi, spoznaji  i ispravnom razumijevanju (rasuđivanju, sudu, prosudbi, zaključcima), što je međusobno povezano i sveukupno rezultira plodovima pravednosti.

„I molim se za to da vaša ljubav sve više i više obiluje u spoznaji i u svakom rasuđivanju, da možete prosuditi što je najbolje, da budete iskreni i besprijekorni za dan Kristov, ISPUNJENI PLODOVIMA PRAVEDNOSTI, koji su po Isusu Kristu, na slavu i hvalu Božju.“ /Filipljanima 1,9-11

Dakle, ključno za naš duhovni rast:

– ljubav koja raste sa spoznajom i ispravnim rasuđivanjem

– iskrenost

– besprijekornost

– ispunjenost plodovima pravednosti

Ili zdravo napredujemo u ljubavi, znanju i pravednosti, ili duhovno nazadujemo u krivovjerju, nevjeri i grijesima. Nema stagnacije.

„Zapovijedi nekima neka NE NAUČAVAJU DRUGI NAUK…“ /1. Timoteju 1,3

„…u posljednjim vremenima će neki ODSTUPITI OD VJERE priklanjajući se zavodničkim duhovima i đavolskim naucima.“ /1. Timoteju 4,1

Ne vežite se za denominacijska učenja, nego sve sami provjeravajte i kopajte po Božjoj Riječi. Upravo će lažni nauci biti ti koji će odvraćati ljude od istine. Dijeliti kršćane. Već se nalazimo u tim vremenima kada đavolski nauci bujaju kao gljive poslije kiše i odvlače vjerne.

„Ako na to podsjećaš braću bit ćeš dobar poslužitelj Isusa Krista, HRANJEN RIJEČIMA VJERE I DOBROGA NAUKA za kojim si pošao.“ /1. Timoteju 4,6

„Dok ne dođem, POSVETI SE ČITANJU, OPOMINJANJU, NAUKU.“ /1. Timoteju 4,13

„PRIPAZI NA SAMOGA SEBE I NA NAUK. USTRAJ U TOME; jer ćeš, čineći to, spasiti i sebe i one koji te slušaju.“ /1. Timoteju 4,16

„Ako tko naučava drukčije i NE PRISTAJE UZA ZDRAVE RIJEČI našega Gospodina Isusa Krista i nauk koji je u skladu s pobožnošću, uobražen je, NIŠTA NE ZNA.“ /1. Timoteju 6,3-4

„ČUVAJ TO ŠTO TI JE POVJERENO, kloneći se svjetovnih i ispraznih brbljarija i proturječjâ tobožnje spoznaje, koju su neki ispovijedali i zastranili u pogledu vjere.“ /1. Timoteju 6,20-21

„Čvrsto se DRŽI UZORA ZDRAVIH RIJEČI koje si od mene čuo, u vjeri i ljubavi koja je u Kristu Isusu.“ /2. Timoteju 1,13

„Ono što si od mene čuo među mnogim svjedocima, PREDAJ VJERNIM LJUDIMA koji će biti sposobni i druge poučiti.“ /2. Timoteju 2,2

„Proučavaj da se pokažeš prokušan pred Bogom, radnik koji se nema čega stidjeti, ISPRAVNO RAZLAŽUĆI RIJEČ ISTINE.“ /2. Timoteju 2,15

„Propovijedaj riječ, bilo zgodno ili nezgodno vrijeme; uvjeravaj, opominji, ohrabruj sa svom strpljivošću i poukom. Jer doći će doba kada ljudi NEĆE PODNOSITI ZDRAV NAUK.“ /2. Timoteju 4,2-3

„A ti govori ono što DOLIKUJE ZDRAVOM NAUKU.“ /Titu 2,1

„U svemu se pokaži uzorom dobrih djela: u nauku iskazuj nepokvarenost, ozbiljnost, iskrenost; RIJEČ NEKA JE ZDRAVA, BESPRIJEKORNA, da se onaj koji se protivi postidi nemajući o vama reći ništa zlo.“ /Titu 2,7-8

„NE DAJTE SE ZANOSITI različitim tuđim naucima.“ /Hebrejima 13,9

„USRDNO SE BORITE ZA VJERU koja je jedanput zauvijek predana svetima.“ /Judina 1,3

Đavao je lukav, Zmija koja se uvukla ne samo u sve pore društva, nego je dogmizala do propovjedaonice. Štoviše, većina propovjednika koje znate su pod Đavoljim vodstvom. Zato je važno poznavati Božju Riječ, tražiti Boga na sve odgovore, povezivati Božju Riječ u cjelinu i ne dati se zavoditi tjelesnim tumačenjem.

„PAZITE NA SEBE DA NE IZGUBIMO ono što smo ostvarili, nego da primimo potpunu plaću. Tko god prestupi Kristov nauk i u njemu ne ostane, nema Boga. Onaj tko ostaje u Kristovu nauku, on ima i Oca i Sina.“ /2. Ivanova 1,8-9

„Ako tko dolazi k vama i ne donosi taj nauk, ne primajte ga u svoju kuću niti ga pozdravljajte: jer onaj tko ga pozdravlja SUDJELUJE U NJEGOVIM ZLIM DJELIMA.“ /2. Ivanova 1,10-11

Tko nema zdravi nauk, nema Boga. Tko podržava lažni nauk, sudjeluje u zlim djelima koja prate one koji ih naučavaju. Lažni nauk nikada ne može dati dobar plod, nego zao. Ozbiljno upozorenje!

 

Više na temu očuvanja zdravog nauka i lažnih učitelja na tagu: LAŽNI UČITELJI.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.