Djed Božićnjak u odnosu na Isusa Krista

287
pregleda
Djed Božićnjak Božić

Djed Božićnjak u odnosu na Isusa Krista – sličnosti i razlike.

Iznijet ćemo nekoliko sličnosti Djeda Božićnjaka i Isusa Krista kako biste uvidjeli koliko se ovaj lik predstavlja kao dobročinitelj i spasitelj, te oduzima slavu samoga Boga. Kako se zapravo izmišljeni lik Djeda Božićnjaka (Djeda Mraza) prerušuje u anđela svjetla, to jest lažnog krista – mesiju čovječanstva. Ne samo da ovaj poganski blagdan rođenja božanstva Sunca i katolički blagdan zaštitnika svetog Nikole uči kako lagati djecu, uči ih također kako prihvatiti i podržati blasfemiju i izrugivanje samoga Gospodina Isusa Krista.

Svake godine se iznova vrti izmišljena priča za djecu kako neki debeli čovječuljak u crveno-bijelom odijelu nagrađuje djecu ako su dobra, a kažnjava šibom ako su zločesta. Djeca diljem svijeta ispisuju pisma u kojima izražavaju svoje želje vjerujući kako će ih Djed Božićnjak ispuniti. Vjeruju da na dan Svetoga Nikole ulazi kroz zatvoreni prozor i ostavlja darove u dječjim čizmicama, a za Božić se spušta niz dimnjak kako bi ostavio darove pod Božićnu jelku. Kad dijete odraste, uviđa kako su ga mama i tata zapravo lagali cijelo vrijeme, a on vjerovao u nešto što je očita laž. Sotonski je efekt uvijek zbuniti – laž zbunjuje. Kakvu pouku dijete iz toga izvlači?: 1) Laž je ponekad dobra. 2) Mama i tata mogu lagati. 3) Ako mogu lagati oni kojima najviše vjerujem, mogu i ja. Ovo je snažna pouka za djetetov um od najranije dobi da je opravdano služiti se laži kao sredstvom do cilja.

Postoje mnoge značajke ove imitacije poganskog boga Sunca kojeg zovemo Djed Mraz (ili sv. Nikola) koji je nevjerojatno sličan Bogu Stvoritelju zemlje i nebesa. Pogledajmo neke stihove za paralelu.

#1 Djed Božićnjak ima bijelu kosu i bradu poput vune.

„Pružio sam svoja leđa onima koji su udarali, i svoje obraze onima koji su bradu čupali: nisam zaklanjao svoje lice od sramote i pljuvanja.“ /Izaija 50,6

„Gledao sam sve dok nisu bila oborena prijestolja i dok nije sjeo Pradavni, kome oprava bijaše bijela kao snijeg, a kosa na njegovoj glavi kao čista vuna: njegovo prijestolje bijaše kao plamen ognjeni, a njegovi kotači kao ražareni oganj.“ /Daniel 7,9

„Njegova [Kristova] glava i vlasi bijahu bijele kao vuna bijela kao snijeg, a oči mu kao plamen ognjeni.“ /Otkrivenje 1,14

#2 Djed Božićnjak ima sjajne oči.

„… a oči mu kao plamen ognjeni.“ /Otkrivenje 1,14

„I anđelu crkve u Tijatiri napiši: Ovo govori Sin Božji, onaj koji ima oči kao plamen ognjeni, a noge su njegove poput sjajne mjedi.“ /Otkrivenje 2,18

#3 Djed Božićnjak dolazi sa sjevernog pola.

„I postavi stol vani ispred zavjese, i svijećnjak sučelice stolu, s južne strane Prebivališta; stol postavi na sjevernu stranu.“ /Izlazak 26,35

„Ali zasad ljudi ne vide sjajnu svjetlost koja je u oblacima; no vjetar prolazi i raščišćuje ih. Lijepo vrijeme sa sjevera dolazi: s Bogom je zastrašujuće veličanstvo.“ /Job 37,21-22

„Prekrasna je zbog položaja, radost sve zemlje, gora Sion, na sjevernim obroncima, grad velikoga Kralja.“ /Psalam 48,2

„Tada mi GOSPODIN reče: ‘Sa sjevera će se prolomiti zlo na sve stanovnike zemlje.“ /Jeremija 1,14

#4 Djed Božićnjak slijedi vodstvo sjajnog nosa soba Rudolfa koji vuče saonice.

„Vidjet ću ga, ali ne sada, gledat ću ga, ali ne izbliza: izići će Zvijezda od Jakova, iz Izraela će se Žezlo podići i razbiti krajeve moapske i uništiti svu djecu Šetovu.“ /Brojevi 24,17

„Gdje je taj novorođeni Kralj Židovâ? jer vidjesmo njegovu zvijezdu na istoku i dođosmo mu se pokloniti.“ /Matej 2,2

#5 Djed Božićnjak je sveznajući i ima kontrolu nad svime.

„Zar će itko Boga učiti spoznaji, kada on sudi onima koji su visoko.“ /Job 21,22

„Jer još nema riječi na mome jeziku, a ti je, GOSPODINE, već znaš.“ /Psalam 139,4

„Velik je naš GOSPODIN i snage je goleme; razum njegov je bezgraničan.“ /Psalam 147,5

„Zar nisi saznao? Zar nisi čuo da se vječni Bog, GOSPODIN, Stvoritelj krajeva zemaljskih, ne umara niti se iscrpljuje? Neistraživ je razum njegov.“ /Izaija 40,28

„Jer ako nas osuđuje naše srce, veći je Bog od našega srca i zna sve.“ /1. Ivanova 3,20

„I začuh kao glas velikoga mnoštva, i kao hûk mnogih voda, i kao tutanj silnih gromova, gdje govori: ‘Aleluja; zakraljio se Gospodin Bog Svevladar.“ /Otkrivenje 19,6

#6 Djed Božićnjak je bezvremenski, bezgraničan, vječan.

„Prije negoli su rođene planine, prije negoli si oblikovao zemlju i svijet, od vječnosti do vječnosti, ti si Bog.“ /Psalam 90,2

„On je prije svega i sve se drži zajedno u njemu.“ /Kološanima 1,17

„Isus Krist je isti jučer i danas, i zauvijek.“ /Hebrejima 13,8

„Ja sam Alfa i Omega, početak i svršetak,’ govori Gospodin, ‘onaj koji jest, i koji bijaše, i koji dolazi: Svevladar.’“ /Otkrivenje 1,8

#7 Djed Božićnjak u ulozi suca, onoga koji kori i kažnjava.

„I objavit će nebesa pravednost njegovu: jer je sudac sâm Bog.“ /Psalam 50,6

„Jer GOSPODIN je naš sudac, GOSPODIN je naš zakonodavac, GOSPODIN je naš kralj; on će nas spasiti.“ /Izaija 33,22

„Jer svi se moramo pojaviti pred Kristovim sudištem: da svaki primi ono što je u svome tijelu učinio, bilo to dobro ili loše.“ /2. Korinćanima 5,10

„I zaboravili ste opomenu koja vam je kao djeci izrečena: ‘Sine moj, ne omalovažavaj kaznu Gospodinovu i ne kloni kada te on kori: jer onoga koga Gospodin ljubi, toga i kažnjava, i šiba svakog sina kojega prihvaća.“ /Hebrejima 12,5-6

„Narodi su se gnjevili i došla je srdžba tvoja i vrijeme mrtvih, da im se sudi, i da predaš nagradu svojim slugama, prorocima, i svetima, i onima koji se boje tvoga imena, malima i velikima; i uništit ćeš one koji uništavaju zemlju.“ /Otkrivenje 11,18

„I vidjeh mrtve, male i velike, stajahu pred Bogom; i otvoriše se knjige. I jedna druga knjiga bî otvorena, koja je knjiga života: i bijaše mrtvima suđeno po onome što je napisano u knjigama, po njihovim djelima.“ /Otkrivenje 20,12

„I evo, dolazim uskoro, i plaća moja sa mnom, dati svakome kakvo mu bude djelo.“ /Otkrivenje 22,12

#8 Djed Božićnjak u ulozi darivatelja; koji ispunjava želje.

„Uzdaj se u GOSPODINA i čini dobro; tako ćeš prebivati u zemlji i zaista ćeš sit biti. I raduj se u GOSPODINU, i on će ti dati po željama tvoga srca.“ /Psalam 37,3-4

„Ja, GOSPODIN, istražujem srce, ja ispitujem bubrege, kako bih svakome dao prema njegovim putovima i prema plodu njegovih postupaka.“ /Jeremija 17,10

„Ako dakle vi, premda ste zli, znate dobre darove davati svojoj djeci, koliko li će više vaš Otac nebeski dati Duha Svetoga onima koji ga ištu?“ /Luka 11,13

„On koji ni vlastitog Sina nije poštedio, nego ga predao za sve nas, kako nam onda neće s njime sve darovati?“ /Rimljanima 8,32

„Svako dobro darivanje i svaki savršeni dar odozgor je i silazi od Oca svjetlilâ, u kome nema promjene ni zasjenjenosti zbog mijene.“ /Jakovljeva 1,17

#9 Djed Božićnjak u ulozi posrednika kojemu možete priznavati grijehe/pogreške/krivnju.

„Ali ti si Bog spreman oprostiti, milostiv i milosrdan, spor na srdžbu i velike dobrostivosti, i nisi ih napustio.“ /Nehemija 9,17

„Jer jedan je Bog, i jedan je posrednik između Boga i ljudi: čovjek Krist Isus.“ /1. Timoteju 2,5

„Ako priznajemo svoje grijehe, vjeran je on i pravedan da nam oprosti naše grijehe i da nas očisti od svake nepravednosti.“ /1. Ivanova 1,9

„Dječice moja, ovo vam pišem da ne griješite. A ako tko i sagriješi, zagovornika imamo kod Oca: Isusa Krista pravednika.“ /1. Ivanova 2,1

#10 Djed Božićnjak traži od djece da budu poslušna roditeljima.

„Sine moj, čuvaj zapovijedi svoga oca i ne napuštaj zakon svoje majke.“ /Izreke 6,20

„Djeco, budite poslušni svojim roditeljima u Gospodinu, jer je to ispravno.“ /Efežanima 6,1

„Djeco, slušajte svoje roditelje u svemu, jer je to ugodno Gospodinu.“ /Kološanima 3,20

#11 Djed Božićnjak dolazi kad se najmanje nadate.

„A o onome danu i satu ne zna nitko, čak ni anđeli nebeski, nego samo moj Otac.“ /Matej 24,36

„Pazite, bdijte i molite: jer ne znate kada je vrijeme.“ /Marko 13,33

„Zato i vi budite pripravni: jer Sin čovječji dolazi u sat u koji i ne mislite.“ /Luka 12,40

#12 Djed Božićnjak traži klanjanje kada se djeca spuste pod bor po darove.

„Dođite, klanjajmo se i poklonimo: kleknimo pred GOSPODINA, tvorca našega.“ /Psalam 95,6

„No Isus reče: ‘Pustite dječicu i ne branite im da dođu k meni, jer takvih je kraljevstvo nebesko.’“ /Matej 19,14

#13 Djed Božićnjak je dobar, zato budite dobri.

„On mu odvrati: ‘Zašto me nazivaš dobrim? Nitko nije dobar osim jednoga, a to je Bog: ali ako želiš ući u život, drži zapovijedi.’“ /Matej 19,17

„Jer Bog je taj koji po svojoj dobrohotnosti izvodi u vama i htjeti i djelovati.“ /Filipljanima 2,13

„Za to se i ja trudim boreći se njegovom djelotvornošću koja moćno djeluje u meni.“ /Kološanima 1,29

#14 Djed Božićnjak je kao duh; prkosi gravitaciji i prolazi kroz zatvorena vrata.

„Boga nitko nikada nije vidio; jedinorođeni Sin, koji je u Očevu naručju, on ga je objavio.“ /Ivan 1,18

„Bog je Duh; i oni koji mu se klanjaju, trebaju mu se klanjati u duhu i u istini.“ /Ivan 4,24

„Uvečer toga istoga dana, prvoga u tjednu, kada su ondje gdje su se učenici okupili zbog straha od Židova bila zatvorena vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: ‘Mir vama.’“ /Ivan 20,19

#15 Djed Božićnjak obilazi cijeli svijet u jednom danu; sveprisutan.

„Kamo da odem od duha tvojega? ili kamo da pobjegnem od tvoje prisutnosti? Ako se na nebo popnem, ondje si; ako si u paklu ležaj načinim, gle, ondje si. Uzmem li krila jutra i naselim se na krajnjim dijelovima mora, I ondje će me ruka tvoja voditi i desnica me tvoja držati.“ /Psalam 139,7-10

„Oči GOSPODINOVE su na svakome mjestu motreći zle i dobre.“ /Izreke 15,3

„Jer ovako govori Višnji i Uzvišeni, koji prebiva u vječnosti, kome je ime Sveti: ‘Prebivam u mjestu visoku i svetu, i s onime tko je skrušena i ponizna duha, da oživim duh poniznih i da oživim srce skrušenih.“ /Izaija 57,15

„Jer gdje su dvoje ili troje okupljeni u moje ime, tamo sam ja među njima.“ /Matej 18,20

„Bog, koji je načinio svijet i sve u njemu, budući da je Gospodar neba i zemlje, ne prebiva u rukotvorenim hramovima.“ /Djela 17,24

„Jedan Bog i Otac sviju, koji je nad svima, i po svima, i u svima vama.“ /Efežanima 4,6

ZAKLJUČNO

Kao djecu nas se sve uči da je Djed Mraz sveprisutan – u jednoj noći obilazi milijarde djece i dostavlja im poklone. Djed Božićnjak je svemoguć – kod njega je sve moguće; prkosi svim zakonitostima prirode – leti, skače, prolazi kroz zatvorene prozore ili uske dimnjake. Djed Božićnjak je sveznajući – poznaje svako dijete koliko je dobro ili zločesto. Djed Božićnjak je dobar i pravedan, te u skladu s tim nagrađuje ili kažnjava. Drugim riječima, ovaj fiktivni lik ima sve Božje atribute i time oduzima ulogu i slavu koja pripada isključivo Bogu.

Nažalost, u moderno doba mnogi katolici i protestanti uče svoju djecu blagodatima Božićne euforije, što uključuje Djeda Božićnjaka u priču. Dragi roditelji, ne lažite svoju djecu nikada, jer koga će najprije imitirati ako ne vas? Na prvom mjestu slijedite Isusove riječi i učite od Njega – ne postoji bolji način za odgoj vašeg djeteta, tada će i vaša djeca naučiti hodati pravim i ispravnim putem.

Više na vezane teme nađite na tagu: BOŽIĆ.

Komentari

komentari