Divovski kosturi ljudi otkriveni diljem svijeta

2510
pregleda

Divovski kosturi ljudi nađeni u iskopinama diljem svijeta. Biblija se iznova dokazuje točnom i vjerodostojnom.

U pretpotopno doba nefili su hodali zemljom. Nefili su bili elita, kao današnji iluminati. Na različitim dijelovima svijeta pronađeni su fosilni ostaci ovih divovskih ljudi, zatrpani pod sedimentnim naslagama nakon što je Bog pustio potop na zemlju.

„U one dane je na zemlji bilo divova; a i poslije toga, kada su ono sinovi Božji ulazili k ljudskim kćerima i one im rađale djecu; ti isti postali su moćnici koji bijahu od davnine, glasoviti ljudi.“ /Postanak 6,4

Kako se ljudska DNK miješala s demonima, tako je čovječanstvo postajalo sve pokvarenije i zlobnije do mjere kada ih je Bog morao uništiti. Nefili su bili jedan od ključnih razloga za uništenje zemlje. Odmah nakon spomena nefila, Biblija spominje zlo čovjekovog srca i žalost Božjeg srca nad čovječanstvom. Grijesi su bili veći nego danas, ali svijet ubrzano ide u istom smjeru ispunjavajući proročanstvo.

„I vidje GOSPODIN da je čovjekova pokvarenost na zemlji velika i da je svaka zamisao njegova srca neprestano samo zlo. I požali GOSPODIN što je načinio čovjeka na zemlji i to mu ražalosti srce.“ /Postanak 6,5-6

Ovi divovski geni prenijeli su se i na iduće generacije nakon Potopa. Anakovo potomstvo potječe od divova. Biblija bilježi da je Jošua istrijebio Anakovce.

„A vidjesmo ondje i divove, sinove Anakove, koji potječu od divova: sami sebi izgledali smo kao skakavci, a takvi bijasmo i u njihovim očima.“ /Brojevi 13,33

„Jer je samo kralj Og ostao od preostalih divova. Evo, nije li okvir njegove postelje, okvir od željeza, u Rabi djece Amonove? Devet lakata, prema ljudskome laktu, bijaše mu dužina, a četiri lakta širina.“ /Ponovljeni zakon 3,11

„U ono doba otišao je Jošua i istrijebio Anakovce iz Gorja, iz Hebrona, iz Debira, iz Anaba, i iz svega Judina gorja, i iz svega Izraelova gorja: Jošua ih je potpuno uništio zajedno s njihovim gradovima.“ /Jošua 11,21

Filistejac koji je izazvao Božji narod i kojemu se suprotstavio David i porazio ga također je bio div.

„I iziđe iz tabora Filistejaca izazivač po imenu Golijat, iz Gata, koji bijaše visok šest lakata i jedan pedalj… Kada ugledaše toga čovjeka, svi Izraelci pobjegoše od njega; i bijahu vrlo uplašeni.“ /1. Samuelova 17,4.24

Divovi su svakako bili oni kojih se Božji narod bojao. Ali ne i David…

„I prozbori David ljudima koji stajahu kraj njega, rekavši: ‘Što će biti čovjeku koji ubije toga Filistejca i otkloni sramotu od Izraela? Ta tko je taj neobrezani Filistejac da izaziva vojske živoga Boga?’“ /1. Samuelova 17,26

U 2. Samuelova 21 čitamo da se David s Izraelcima opasno borio protiv ovih divova u Božjoj snazi.

„A Išbi-Benob, koji bijaše od sinova divova, čije je koplje težilo tri stotine šekela mjedi, opasan novim mačem, namisli ubiti Davida. Ali mu Abišaj, sin Serujin, priteče u pomoć i udari Filistejca te ga ubije.“ /2. Samuelova 21,16-17

„Poslije toga kod Goba bijaše ponovno boj s Filistejcima: tada Sibekaj Hušanin pogubi Safa, koji je bio od sinova divova. I ponovno bijaše boj s Filistejcima u Gobu, gdje Elhanan, sin Jaare-Oregima, Betlehemac, pogubi brata Golijata Gitejca, kome motka koplja bijaše poput tkalačkoga vratila. /2. Samuelova 21,18-19

„A bio je i boj u Gatu, gdje bijaše neki čovjek golema stasa, koji imaše po šest prstiju na svakoj ruci i po šest prstiju na svakoj nozi, dvadeset i četiri na broj; on je, također, bio rođen od diva. Kada je on pogrđivao Izraela, pogubi ga Jonatan, sin Davidova brata Šimeja. Ta su se četvorica rodila divu u Gatu, a pala su od ruke Davidove i od ruke njegovih slugu. /2. Samuelova 21,20-22

Isus kaže da će slično kao u doba Noe biti u posljednje dane – velika iskvarenost i nehumanost na zemlji. Demoni će se uplesti u ljudsku DNK, što moderna znanost naziva modifikacijom gena. Izravni smo svjedoci posljednjih vremena, napredne tehnologije, genetičkog inženjeringa, hibridizacije čovječanstva, te skorog Isusovog dolaska.

Arheologija i ovoga puta potvrđuje Bibliju. Još jedan razlog zašto vjerovati svemu što tamo piše kao relevantnom povijesnom izvještaju koji je ispratio narod Izrael po čijoj liniji je došao Onaj koji je obećan prije postanka svijeta kao žrtva pomirnica za naše grijehe i bez kojeg bi ostali potpuno beznadni.

Pokajanje i vjera u Isusa Krista kao jedinog osobnog Spasitelja jest ono što vas može sačuvati od vječne osude. Ne riskirajte milost Božju i ovo kratko preostalo vrijeme koje imate na raspolaganju za pokajanje i služenje Bogu.

Više na vezane teme na tagu: NEFILI.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.