Dar govora u jezicima – šokantna istina

7215
pregleda

Što je dar govora u jezicima? Koja su pogrešna shvaćanja na ovu temu? Kako koristiti ovaj dar u crkvi? Pogledajmo pobliže ovu uvijek kontroverznu temu.

ŠTO JE DAR GOVORA U JEZICIMA?

Nadnaravna sposobnost da se dijeli evanđelje na JEZIKU kojeg niste prije učili. Pročitajte Djela 2,1-12. To je kao da odete u Japan i nekako dijelite evanđelje Japancima iako ne poznajete japanski jezik. Karizmatski pokret uči da je dar govora u jezicima također sposobnost govorenja ili molitve Bogu na nekom nepoznatom jeziku. No zanimljivo je da NIGDJE u Bibliji ili ranoj crkvi ne pronalazimo primjer takve vrste jezika.

KOJA SU POGREŠNA SHVAĆANJA U VEZI GOVORA U JEZICIMA?

Prvo, to je ideja da svaki kršćanin nekako može naučiti kako govoriti u jezicima. Biblija uči da je govor u jezicima nadnaravni dar, što znači da je Duh Sveti taj koji raspodjeljuje darove svakome vjerniku kako hoće.

„A ima razlika u darovima, ali je isti Duh… Jednomu se naime po Duhu daje riječ mudrosti, drugomu pak riječ spoznaje po istome Duhu; a drugomu vjera u istome Duhu; a drugomu darovi iscjeljivanja u istome Duhu; a drugomu čudotvorstva, a drugomu prorokovanje; a drugomu razlučivanje duhova, a drugomu različite vrste jezikā, a drugomu tumačenje jezikā. A sve to čini jedan te isti Duh razdjeljujući svakomu napose kako hoće.“ /1. Korinćanima 12,4.8-11

„Jer kao što u jednome tijelu imamo mnogo udova, a svi udovi nemaju isto djelovanje, tako smo i mi, mnogi, jedno tijelo u Kristu, a pojedinačno udovi jedni drugih. A darove imamo različite, već prema danoj nam milosti: je li proroštvo — neka je primjereno vjeri; je li služenje — neka je u služenju; ili tko poučava — neka je u poučavanju; ili tko hrabri — neka je u hrabrenju; tko dijeli — neka to čini u prostodušnosti; tko predvodi — u revnosti; tko iskazuje milosrđe — u veselju.“ /Rimljanima 12,4-8

Dakle, darovi su različiti i nisu nešto što se može naučiti. Štoviše, Biblija nam jasno govori da je veći onaj koji prorokuje nego koji govori jezicima, osim ako ne tumači da se crkva izgrađuje. /1. Korinćanima 14,5

Drugo, neki vjernici naivno smatraju da oni koji govore jezicima posjeduju više sile Duha Svetoga. Za ovo pogrešno shvaćanje također nemamo potvrdu nigdje u Bibliji.

Problem s ovim mentalitetom jest da uporno nastavlja dijeliti crkvu i razdvajati vjernike na one koji nešto imaju i one koji nešto nemaju. Nerijetko se oni koji govore jezicima predstavljaju kao kršćani puni Duha Svetoga, a oni koji ne govore jezicima kao drugorazredni kršćani ili oni koji ne traže dovoljno od Boga. Tako se često karizmatski vjernici odnose prema onima koji nemaju ovaj dar kao inferiornima ili neravnopravnima.

Krajnji ekstremizam je da nemate Duha Svetoga ukoliko ne govorite drugim jezicima, iako nam Biblija jasno govori da postoje razlike u darovima. Svatko tko vam propovijeda da niste spašeni ako ne govorite „drugim“ jezicima propovijeda vam evanđelje plus, dodatak Kristovom evanđelju – koje kaže da ste spašeni milošću po vjeri u Krista koji je platio cijenu za vaše grijehe.

KAKO KORISTITI OVAJ DAR U CRKVI?

Biblija jasno kaže da MORA postojati tumač jezika.

„Tako i vi, ako jezikom ne dadete jasnu riječ, kako će se znati što se govori? Ta govorit ćete u vjetar. Toliko, na primjer, vrsta glasova ima na svijetu, a nijedan nije bez značenja. Ako dakle ne znam značenje glasa, bit ću tuđinac onomu koji govori, a onaj koji govori bit će meni tuđinac. Tako i vi, budući da čeznete za duhovnim darovima, nastojte obilovati onima za izgradnju crkve.“ /1. Korinćanima 14,9-12

„Ako tko govori drugim jezikom, neka to budu po dvojica, ili najviše trojica, i to po redu, a jedan neka tumači. Ako pak ne bi bilo tumača, neka šuti u crkvi i neka govori samomu sebi i Bogu.“ /1. Korinćanima 14,27-28

Ako se nalazite u crkvi u kojoj vjernici govore jezicima, Pavao kaže da je takva crkva neredna i sablažnjiva, i za nevjernike i za vjernike.

„Ako se dakle sva crkva skupi zajedno i svi govore jezicima, a uđu neupućeni ili nevjernici, neće li reći da mahnitate?“ /1. Korinćanima 14,23

Postavlja se pitanje zašto bismo htjeli riskirati da sablaznimo ili zbunimo nevjernike koji dolaze u crkvu pronaći Boga. Radi se o našoj sebičnoj potrebi, neobazrivosti prema drugima i manjku ljubavi da ljudi primarno upoznaju i povjeruju istinu da je Krist umro za njih.

Isto tako, mnogi ispravni vjernici ne dolaze u karizmatske crkve zbog neredne prakse govora u jezicima. Neredna crkva, neredne prakse i neredni nauci jest upravo ono što DIJELI VJERNIKE.

„Jer Bog nije Bog nereda, nego mira, kao što je u svim crkvama svetih.“ /1. Korinćanima 14,33

„Zahvaljujem Bogu svojemu, ja jezicima govorim više od sviju vas, ali U CRKVI RADIJE REKNEM PET RIJEČI SVOJIM UMOM da i druge poučim negoli tisuće riječi drugim jezikom. Braćo, ne budite djeca pameću, nego zloćom budite djeca, a pameću budite zreli.“ /1. Korinćanima 14,18-20

Konačno, moramo imati na umu da naša osobna iskustva nikada ne smiju proturječiti Božjoj Riječi u cjelini. Neki vjernici znaju reći da su u crkvi bili zaneseni, imali nadnaravna iskustva i počeli govoriti u jezicima. No Biblija nas uči da su autori Pisma bili vođeni i nadahnuti Duhom Svetim, a taj isti Duh Sveti živi u nama koji vjerujemo. Stoga nas Duh Sveti nikad neće voditi u neko iskustvo koje proturječi napisanoj Božjoj Riječi.

ZAKLJUČAK

Dakle, bez obzira na vaša mišljenja na ovu temu, jedno je sigurno:

  1. Govor u jezicima nema nikakve veze sa spasenjem.
  2. Vaša mišljenja i iskustva moraju se uvijek temeljiti na Bibliji.
  3. Imajte obzira prema nevjernicima koji dolaze u crkvu.
  4. Pazite da se ne uvučete u mentalitet da su oni koji govore u jezicima važniji, superiorniji ili imaju veću silu Duha.

I čuvajte se manipulacije i zastrašivanja da ako kažete nešto protiv ove pogrešne i lažne prakse i zloupotrebe dara, odmah hulite na Duha Svetoga. Razotkrivanje lažnih nauka, pogrešne prakse i zloupotrebe Božje Riječi nema apsolutno nikakve veze s hulom na Duha Svetoga i neoprostivim grijehom. Jedni neoprostivi grijeh je ako umrete bez Krista.

Više na temu govora u jezicima nađite na tagu: GOVOR U JEZICIMA.

Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.